Úvodem

Vážení učitelé a studenti,

právě vám je určena tato sekce, ale rádi tu vítáme všechny návštěvníky.

Dlouhodobým cílem našeho časopisu je přiblížit veřejnosti zajímavosti ze světa živé přírody, však právě proto Jan Evangelista Purkyně před více než jeden a půl stoletím Živu založil. Chceme zároveň ukázat moderní směry vědy a výzkumu v oblasti biologie, tj. čím se zabývají přírodovědci v našich výzkumných a vzdělávacích institucích. Snažíme se oslovovat různé věkové i profesní skupiny čtenářů a zájemců o živou přírodu, ale jednou z nejdůležitějších, pro kterou bychom chtěli připravovat Živu, jsou učitelé a zejména studenti středních škol. Na střední škole, kdy se často rozhoduje o budoucí profesi, vznikají celoživotní lásky i pevná pouta přátelství. Přáli bychom si, aby se prostřednictvím Živy jednou z těch lásek a oddaných přátelství stal i pevný vztah k živé přírodě, a skrze ni k přírodě obecně – jak si to přál i zakladatel časopisu.

Nabízíme vám proto tento webový portál, aby cesta k poznání byla co nejpřímější i nejpříjemnější. Byli bychom také velmi rádi, kdybyste se na jeho tvorbě podíleli společně s námi – uvítáme vaše náměty. V jednotlivých ročnících Živy počínaje rokem 2016 uvedeme specifická pedagogická témata, která probereme v rámci článku určeného k výuce v jednotlivých číslech (např. pro letošní rok 2016 jsme ve spolupráci s katedrou učitelství a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vybrali problematiku fylogenetiky a systému organismů).

Pro dílčí témata jsme zvolili vícestupňový systém – nejprve představíme základní problematiku v samostatném souhrnném článku v křídové části Živy a následně téma podrobněji zpracujeme v navazujícím textu v kulérové příloze. Oba články chceme především zaměřit na hlubší porozumění tématu, které má blízko k vyučované látce probírané v rámci přírodovědných předmětů. Nechceme a nebudeme opakovat známé skutečnosti, právě naopak. Poukážeme na novinky, které často nejsou dosud zpracovány v učebnicích, představíme kontroverze, uvedeme syntézy a propojenost k dalším, nečekaným tématům apod.

Abychom však nezůstali jen u samotného textu, byť v co nejvyšší možné míře podpořeného obrázky, schématy a tabulkami, budeme se snažit poskytnout vám na této internetové platformě i doplňující informace, které se do tištěného čísla z prostorových důvodů nevešly. Nejvyšším stupněm budou jednotlivé „pracovní listy“ a návody pro učitele, jak danou tematiku využít nejen v rámci výuky, ale také na různých seminářích a v jiných aktivitách. Při tvorbě těchto návodů chceme vycházet jak z existujících materiálů (publikace, úkoly biologických olympiád, diplomové práce studentů didaktiky, videoprezentace pokusů nebo záznamy z exkurzí ad.), tak i z nových poznatků a přístupů, získaných ze spolupráce s našimi předními odborníky, kteří se touto problematikou zabývají a jsou ochotni se s námi, a tedy s vámi, o své poznání podělit.

Vlastní články a vypracované úkoly by měly postupně plnit webový portál Živy, a tak věříme, že zde vždy naleznete něco lákavého, přitažlivého, podnětného a užitečného. V průběhu času budeme zveřejňovat i seznamy pracovišť a institucí, které jsou ochotné vám pomoci. Formu a způsob spolupráce si pak můžete zvolit sami. Někomu postačí poskytnutá rada nebo písemný materiál, někdo si třeba zvolí exkurzi, přednášku nebo se zúčastní přímo vědecké práce. Některé instituce jsou ochotné zapojit studenty nejen do krátkodobého, ale i dlouhodobého výzkumu v rámci dílčích vědecko-výzkumných projektů.

Těšíme se na tuto novou formu spolupráce s vámi, která snad umožní šířit radost z poznávání přírody mezi nové generace. To je naším cílem, přáním a úkolem.

Vaše Živa


Aktuality

V druhém čísle Živy se můžete těšit na články Je čas začít přepisovat učebnice virologie? Viry a symbióza od Jitky Forstové a Martina Fraiberka, Život ve skleníku aneb Rozsivky v akci od Aloisie Poulíčkové, Nejprobádanější nebo neznámé? Krkonoše z pohledu mechorostů a lišejníků, druhý díl Fenoménu Velká kotlina od Pavla Novotného a Lea Bureše, Rok českých pralesů II. od Davida Janíka a kolektivu autorů, Oskeruše – zapomenutý ovocný strom Evropy I.od Víta Hrdouška, dále pak na pokračování zoologických seriálů Měkkýši a divočina od Vojena Ložka a Lucie Juřičkové, Imunita hmyzu a dalších bezobratlých živočichů od Pavla Hyršla, Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 2. Arapaimy – populární i neznámé od Petra Rába a v neposlední řadě se vám představí Evropský pavouk roku 2018 – snovačka pokoutní od Milana Řezáče a Sýček obecný – pták roku 2018 od Aleny Klvaňové a Martina Šálka

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.