Blešivec potoční (Gammarus fossarum) je všeobecně známý korýš drobných tekoucích vod. Dlouhou dobu byl považován za typického býložravce. Laboratorní měření z poslední doby však u něj ukazují na jistou míru masožravosti. Na bazických prameništích tento druh často vytváří populace s extrémní hustotou. Proto by i malá míra predace mohla mít na ostatní bezobratlé značný dopad. Kombinací laboratorních experimentů, terénního manipulativního experimentu a dvou korelativních studií jsme prokázali jednoznačný vliv predačního chování blešivce potočního na společenstva vodních bezobratlých. Tento vliv byl však významný pouze u skupin s měkkým nebo jinak nechráněným tělem. U těchto zranitelných bezobratlých blešivec ovlivňuje jak prostorové rozmístění v rámci jedné lokality, tak rozšíření mezi lokalitami na větším území.

K dalšímu čtení v Živě:

Západokarpatská pěnovcová rašeliniště – příběh dlouhý 17 tisíc let (2012, 1)

Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť (2014, 5)

Noví přivandrovalci v našich vodách (2018, 5)

Mikroendemismus – bezobratlí s velmi malými areály (2019, 5)

Citovaná a použitá literatura:

COPILAŞ-CIOCIANU, Denis, et al. Epigean gammarids survived millions of years of severe climatic fluctuations in high latitude refugia throughout the Western Carpathians. Molecular phylogenetics and evolution, 2017, 112: 218-229.

COPILAŞ‐CIOCIANU, Denis, et al. Survival in northern microrefugia in an endemic Carpathian gammarid (Crustacea: Amphipoda). Zoologica Scripta, 2018, 47.3: 357-372.

GEORGIEVOVÁ, B. Potravní biologie evropských blešivců (Gammaridae) a jejich vliv na ostatní bezobratlé. Bakalářská práce. Brno: Masarykova universita, 2018. 67 pp. Dostupné na https://is.muni.cz/th/zfukj/Bakalarska_praca_BG.pdf

SYROVÁTKA, Vít, et al. Native Gammarus fossarum affects species composition of macroinvertebrate communities: evidence from laboratory, field enclosures, and natural habitat. Aquatic Ecology, 2020, 1-14.

ZHAI, Marie, et al. Does predator abundance influence species diversity of equilibrium macroinvertebrate assemblages in spring fens? Freshwater Biology, 2020, 65.5: 987-998.

The freshwater amphipod Gammarus fossarum is a well-known crustacean inhabiting small streams. For a long time it was considered a typical herbivore. Results of laboratory experiments, however, showed that to some extent it can also be carnivorous. At many alkaline spring fens, the species forms populations of extreme densities. Even if predation is only its minor feeding behaviour, the effect on other invertebrates can potentially be high. By a combination of laboratory experiments, field enclosures and two correlative approaches, we confirmed the effect of predatory behaviour of G. fossarum on aquatic invertebrate communities. However, the effect was significant only for the taxa with soft bodies or without any protection. Both within and between sites, distribution of vulnerable invertebrates can be affected by this gammarid.