Kutilka stopčík rákosní (Pemphredon fabricii) je dominantní druh vyskytující se v rákosinách a využívající rákosové hálky ke svému hnízdění. Představujeme ji jako modelový druh pro studium vlivu různých zemědělských biocidů či jejich složek na kondici larev a dokončení vývoje v dospělce. Larvy této kutilky reagují na řadu těchto látek a zejména jejich kombinace výrazně omezují fitness larev. Výsledky poukazují na negativní vliv zemědělských biocidů na kutilky a na jejich škodlivost i pro další druhy hmyzu, který se vyskytuje volně v zemědělské krajině.

K dalšímu čtení v Živě:

Mendel, Little a nenápadné výročí. 100 let historie laboratorních myší (2007, 2)

Bernská úmluva jednala o ochraně bezobratlých. Neonikotinoidy a opylovači: věda a politika (2014, 4)

Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím (2014, 6)

Hálky zelenušek jako hnízdiště žahadlových blanokřídlých (2017, 3)

Citovaná a použitá literatura:

HENEBERG, Petr; BOGUSCH, Petr; ASTAPENKOVÁ, Alena. The effects of contact exposure to azole fungicides on insect metamorphosis. Crop Protection, 2019, 121: 66-72.

HENEBERG, Petr, et al. Neonicotinoid insecticides hinder the pupation and metamorphosis into adults in a crabronid wasp. Scientific Reports, 2020, 10.1: 1-10.

The crabronid wasp Pemphredon fabricii (Hymenoptera: Crabronidae) is a dominant species, occurring in reed beds and using reed galls for its nesting. We demonstrate it as a model species for studying the influence of various agricultural biocides and their components on the condition of larvae and the completion of development into the adult. The larvae of this species respond to many of these substances and their combinations in particular significantly reduce their fitness. The results point to the negative effect of agricultural biocides on this species and on their harmfulness for other insect species, which occur in the agricultural landscape.