Kavkaz představuje jedno ze světových center biodiverzity. Příspěvek pojednává o přírodních poměrech, květeně a lesní vegetaci Národního parku Lagodekhi (245 km2) na svazích Velkého Kavkazu v severovýchodní Gruzii. Reliéf parku je značně členitý, se strmými svahy, do kterých se zařezávají říční údolí s vodopádovými stupni. Květena parku čítá asi 1 100 druhů cévnatých rostlin a obsahuje mnohé kavkazské endemity. V lesních porostech zcela převažují listnaté stromy, včetně endemických druhů. V nejnižších polohách rostou suché světlé lesy s habrem východním (Carpinus orientalis) a dubem zimním iberským (Quercus petraea subsp. iberica). Na ně navazuje pásmo dubohabřin s převahou habru obecného (C. betulus) a hajní květenou. Lesy buku východního se rozkládají v širokém rozmezí 800 – 1 800 m n. m. Při horní lesní hranici jsou nahrazeny rozvolněnými porosty břízy Litvinovy (Betula litwinowii) a javoru Trautveterova (Acer trautvetteri), v bylinném patře se přidávají druhy subalpínských niv. Skalnaté svahy říčních zářezů porůstající rozsáhlé suťové lesy s lípou kavkazskou a javorem sametovým. Vlhké partie říčních niv bývají osídleny olšinami s reliktním stromem lapinou jasanolistou (Pterocarya fraxinifolia) a vysokými nitrofilními bylinami v podrostu.

K dalšímu čtení v Živě:

Křížem krážem arménským Malým Kavkazem I.–IV. (2012, 1, 2, 3 a 4)

Za botanickými krásami jižní Kolchidy I. (2017, 1) a II. (2017, 2)


Citovaná a použitá literatura:

DENK, Thomas; FROTZLER, Norbert; DAVITASHVILI, Nino. Vegetational patterns and distribution of relict taxa in humid temperate forests and wetlands of Georgia (Transcaucasia). Biological Journal of the Linnean Society, 2001, 72.2: 287-332.

NAKHUTSRISHVILI, George. The vegetation of Georgia (South Caucasus). Springer Science & Business Media, 2012.

KACHARAVA V. Ya. (ed.). 1982. Red data book of the Georgian SSR. Tbilisi, GE: Sabchota Sakartvelo, 1982.

SOKOLOV V. E., SYROECHKOVSKY E. E. (eds). Zapovedniki SSSR. Zapovedniky Kavkaza. Moskva: Mysl, 1990.

The Caucasus is one of the world’s biodiversity hotspots. This contribution deals with environmental conditions, flora and forest vegetation of the Lagodekhi National Park (245 km2) covering the Greater Caucasian slopes in northeastern Georgia. The park has a rugged topography with steep slopes and deeply incised river valleys with waterfalls. The flora of the park involves about 1 100 vascular plant species, including numerous Caucasian endemic ones. The lowest parts are covered by dry open forests of the Oriental Hornbeam (Carpinus orientalis) and the Sessile Oak (Quercus petraea subsp. iberica). Oak-horn­beam forests with the European Hornbeam (C. betulus) and nemoral flora are deve­loped above them. Forests of the Oriental Beech (Fagus orientalis) occupy a broad belt of 800 – 1 800 m a. s. l. Around the upper timber-line, they are replaced by open forests of the birch and maple species Betula litwinowii and Acer trautvetteri, their herb layer is enriched by some species of subalpine tall-herb vegetation. Ravine forest with the lime and maple species Tilia begoniifolia and A. velutinum cover rocky slopes of the river valleys. Riverine alder forests with the relict tree Caucasian Wingnut (Pterocarya fraxinifolia) and tall nitrophilous herbs are typical of wet parts of the river floodplains.