Liniové prvky (koridory) jsou důležitou součástí krajiny a zastávají mnoho funkcí – zejména dopravu a pohyb lidí, materiálu, energie, organismů a s nimi i genů. Neustále houstnoucí sítě liniových staveb ovšem způsobují fragmentaci (rozpad) krajiny, čímž urychlujeme degradaci biotopů a úbytek druhů. Řešením je pečlivě plánovat a navrhovat liniové stavby v krajině tak, aby respektovaly přirozené potřeby volně žijících druhů a minimalizoval se jejich vliv na okolí. Vhodným pomocným nástrojem jsou biokoridory a ekologické sítě.

K dalšímu čtení v Živě

Vegetační sukcese v nivě řeky pět let po záplavě (2002, 6)

K čemu jsou rostlinám dobré koleje a nádraží (2005, 1)

Ekoton – prosté rozhraní, nebo specifický biotop? (2009, 1)

Invazní rostliny v nivách – problém pro měkkýší společenstva (2018, 5)

Citovaná a použitá literatura

ANDĚL, Petr; MINÁRIKOVÁ, Tereza. Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, 2010.

EVROPY, Rada. Evropská úmluva o krajině. Florencie, 2000, 20.10: 2000.

FORMAN, R. T. T.; GODRON, M. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1993, 583.

HILTY, Jodi A., et al. Corridor Ecology: Linking Landscapes for Biodiversity Conservation and Climate Adaptation. Island Press, 2019.

HLAVÁČ, V.; PEŠOUT, P. Nová metodika vymezování ÚSES–promarněná příležitost. Ochrana přírody, 2017, 4: 6-9.

IUELL, B., et al. Wildlife and Traffic-A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions. Prepared by COST 341-Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure.-Ministry of Transport. Public Works and Water Management, Road and Hydraulic Engineering division, Delft, The Netherlands, 2003.

JONGMAN, Rob HG, et al. The pan European ecological network: PEEN. Landscape ecology, 2011, 26.3: 311-326.

LARINIER, Michel. Environmental issues, dams and fish migration. FAO fisheries technical paper, 2001, 419: 45-89.

LAURANCE, William F. Ecosystem decay of Amazonian forest fragments: implications for conservation. In: Stability of Tropical Rainforest Margins. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007. p. 9-35.

MIHAI, Cosmin Alexandru; STĂNICĂ, Florin. The Role of Windbreaks in Attracting the Useful Avifauna–Case Study: Moara Domnească Didactic Farm. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, 2018, 75.1: 47-52.

MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upravené vydání. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015.

SAUNDERS, Denis A.; HOBBS, Richard J. Nature conservation 2: the role of corridors. Surrey Beatty and Sons Pty Ltd, 1991.

TABOR, Gary, et al. Ecological Connectivity: A Bridge to Preserving Biodiversity-Frontiers 2018/19: Emerging Issues of Environmental Concern Chapter 2. Frontiers 2018/19: Emerging Issues of Environmental Concern, 2019.

TUCKER, Marlee A., et al. Moving in the Anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements. Science, 2018, 359.6374: 466-469.

Linear landscape elements (corridors) are important parts of every landscape and perform many functions there – particularly the transport of people, matter, energy, organisms, and their genes. However, the constantly growing density of man-made linear landscape element networks causes fragmentation of the landscape, which speeds up degradation of habitats and species loss. The solution is to carefully plan and design artificial linear structures in the landscape to respect the needs of wildlife and minimize their impact on the environment. Biocorridors and ecological networks are suitable auxiliary tools.