Rozšíření šakala zlatého (Canis aureus) se v Evropě rychle zvětšuje (směrem do střední a východní Evropy a v posledních letech i do některých severních a západních států) a jeho populace roste. Také na Slovensku počty šakalů v posledním desetiletí výrazně vzrostly a druh se stal trvalou součástí slovenské fauny. Status ochrany tohoto druhu se na Slovensku za posledních 15 let několikrát změnil. Od roku 2014 se loví od 1. srpna do konce února. Podle oficiální myslivecké statistiky se počty ulovených jedinců a odhady početnosti šakala zlatého každoročně zvyšovaly, a to z tří zastřelených a 8 odhadovaných jedinců v roce 2009, až na 44 ulovených a 444 jedinců hlášených v roce 2019, což představuje přibližně 15 násobné zvýšení počtu ulovených šakalů a 55 násobný nárůst odhadu početnosti tohoto druhu. Přirozená expanze, zvětšení areálu i nárůst početnosti šakala zlatého na Slovensku za poslední desetiletí poukazují na potřebu zlepšení znalostí o daném druhu i vypracování managementového plánu pro tento druh.

K dalšímu čtení v Živě

Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! (2014, 1)

Akustické mapování savců pomocí stacionárních diktafonů (2018, 2)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The Golden Jackal’s (Canis aureus) range in Europe is expanding rapidly (towards Central and Eastern Europe and more re­cently to some northern and western countries), and populations are increasing. Also in Slovakia, the number of jackals has in­creased significantly in the last decade and the species has become a permanent part of the Slovak fauna. The conservation status of this species in Slovakia over the last 15 years has changed several times. Since 2014 its hunting season is from August 1 to the end of February. According to Slovak hunting statistics, the official numbers and Golden Jackal estimates increased annually, from three individuals shot and 8 individuals reported in 2009, up to 44 shot and 444 reported individuals in 2019, representing approximately 15 times more the number of culled jackals and 55 times more the estimated number of individuals. The natural expansion, the growing ranges, and the increase in numbers of the Golden Jackal in Slovakia in the last few decades point to a need to improve knowledge of the species and for a development management plan for this species.