Pozoruhodný myslitel rakouského původu Christian von Ehrenfels (1859–1932), který byl řadu desetiletí úzce spjatý s pražským německým univerzitním prostředím, je znám především díky formulaci teorie gestaltových, tedy útvarových kvalit (Gestaltqualitäten) z roku 1890. Tento velmi inspirativní Ehrenfelsův koncept se spolu s jeho kosmogonickými představami odráží nejen v jeho další filozofické práci, psychologických a estetických konceptech, ale také v dramatické divadelní tvorbě nebo při reformním působení. Velmi zajímavé je, že v Ehrenfelsově kosmogonii, založené na dynamickém dualistickém vztahu chaosu a jednotného utvářecího principu, hraje podstatnou úlohu úzká provázanost s oblastí přírodních věd, zejména darwinismem. V tomto kontextu Ehrenfels volá po propojení darwinistického selekčního principu slepé náhody s principem tvůrčí jednoty, který je však také prost cílevědomé podstaty.

K dalšímu čtení v Živě

Naturfilozof J. E. Purkyně (2011, 5)

Naturfilozofický svět soukromého učence J. F. A. Buquoye (2018, 6)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Christian von Ehrenfels (1859–1932), a remarkable scholar of Austrian origin, who was associated as a professor with the academic milieu of the Prague German University for many decades, is famous primarily thanks to his theoretical formulation of the Gestalt of form qualities (Gestaltqualitäten) in 1890. This extremely influential concept of Ehrenfels’s is – together with his cosmogonic ideas – not only reflected in his further philosophical work as well as in his psychological and aesthetical concepts, but also in his dramatic literary production and in his reformative work. It is striking that in Ehrenfels’s cosmogony, which is grounded on the dynamic dualistic relationship between chaos and the unifying creative/formative principle, the close interconnection with natural science, especially with Darwinism, plays a significant role.