Jakost vody v českých řekách je systematicky monitorována. V období 1985–2000 znečištění významně pokleslo ve většině sledovaných „klasických“ složek. Ovšem s pokrokem našeho životního komfortu i analytických metod se stále objevují nové polutanty a dnes jsou hlavním problémem léčiva přicházející z domácností, vyloučená uživateli. Řada jich je rezistentních a prochází čistírnami odpadních vod do řek a dále do moří.

Níže pod obrazovou galerií najdete pdf přílohu s přehledem základních profilů měření jakosti vody a s grafy ukazujícími transport léčiv měrnými profily (průměry za období 2010–20).

K dalšímu čtení v Živě

Krajina s vodou a voda v krajině (Živa 2020, 5)

Cizorodé látky ve vodním prostředí a jejich vliv na ryby (Živa 2013, 6)

Použitá a citovaná literatura

CENIA. Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2021.

FOUSOVÁ, Eva; KOUBOVÁ, Jana; JIROUDOVÁ, Lenka (eds.). Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2020. Praha: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ČR, 2021. ISBN 978-80-7434-626-2.

FUKSA, Josef K.; SVOBODA, Jan; SVOBODOVÁ, Alena. Bolí vás něco? Kolik léčiv od nás přiteče do ČOV?. Vodní hospodářství, 2010,60.1: 16-19.

FUKSA, Josef K. Dusík před sto lety. Vodní hospodářství, 2014,65.2: 43-44.

FUKSA, Josef K. Jakost vody v tocích ČR v roce 2013. Vodní hospodářství, 2016,67.1: 4-8.

FUKSA, Josef K.; Smetanová, Lenka. Vliv pražské aglomerace na jakost vody ve Vltavě. Vodní hospodářství, 2020,70.11: 46-51.

FUKSA, Josef K. Sucho a vliv čistíren odpadních vod na řeky. Vodní hospodářství, 2020,70.4: 4-7.

GLEN, Alexander. The Rivers Pollution Prevention Act, 1876, 39 & 40 Vict. C. 75: With Introduction, Notes, and Index. London: Knight & Company, 1876.

HARDIN, Garrett. Everybody's guilty. The ecological dilemma. California Medicine, 1970, 113.5: 40-47.

KOPÁČEK, Jiří, Josef HEJZLAR a Martin RULÍK. Voda na Zemi. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. Episteme. Natura. ISBN 978-80-7394-834-4.

Royal Commision on Sewage Disposal, R.C.o.S. (1915) The final report of the commissioners appointed to inquire and report what methods of treating and disposing of sewage may be properly adopted. General summary of conclusions and recommendations, presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty. Office, H.M.S. (ed), p. 18, H.M.Stationery Office, London.

SCHULZ, F. O čistotě a chemickém složení vod v Království českém. Díl I. Labe u Roudnice, Vltava u Prahy, Berounka u Radotína, Botič, Šárecký potok. Zprávy ústavu ku podpoře průmyslu obchodní a živnostenské komory v Praze 1915,31: 1-81.

SMIL, Vaclav. Global population and the nitrogen cycle. Scientific American, 1997, 277.1: 76-81.

ULLIK, F. Bericht uber die Bestimmung der wahrend eines Jahres in Profile vod Tetschen sich ergebenden Quantitatsschwankungen der Bestandtheile des Elbewassers und der Mengen von letzterem ausgefuhrten loslichen und unloslichen Stoffe. Pojednání České Královské společnosti nauk1880,VI.10, třída mathematicko přírodovědná: 1-58.

The level of pollution in Czech rivers significantly decreased with regard to most of the “classic” factors during the 1985–2000 period. However, new pollutants are constantly coming to light as convenient lifestyles and analytic methods develop. Today pharmaceuticals coming from households, e.g. excreted by users, are the key problem. Many of them are resistant and pass through wastewater treatment plants to rivers and further to the oceans.