Fauna heliofilního hmyzu světlých lesů a stepních trávníků patří svou skladbou mezi nejzajímavější společenstva přírody střední Evropy. V České republice jde už jen o její fragmenty, dříve udržované jednak jinými tvary lesa, jednak tradičním hospodařením (pastvou, sečením trávy atd.), což význačnou biotu ochraňovalo. Díky tomu se tak zčásti u nás zachovala řada pro ně typických druhů s vysokými nároky na oslunění stanovišť. Jako příklady výmluvných indikátorů světelných změn a s nimi spojené vhodnosti a kvality biotopů uvádím motýla jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a krascovitého brouka Sphenoptera substriata.

K dalšímu čtení v Živě

Jasoň dymnivkový a jeho ochrana (2000, 1)

Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu (2007, 6)

Jasoň dymnivkový po více než 10 letech (2012, 2)

Hmyz roku 2021 – jasoň dymnivkový (2021, 2)

Citovaná a použitá literatura:

ČÍŽEK Lukáš; ROLEČEK Jan; DANIHELKA Jiří. Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. Živa, 2007, 55.6: 266–268.

KADĚRA, Mladen. Species of the Genus Sphenoptera Dejean, 1833 (Coleoptera: Buprestidae), of the Slovak Republic and Czech Republic. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 2006, 52: 32–49.

KONVIČKA, Martin; ČÍŽEK, Lukáš; BENEŠ, Jiří. Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Olomouc: Sagittaria, 2004.

KONVIČKA Martin; BENEŠ Jiří; ČÍŽEK Lukáš. Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Olomouc: Sagittaria, 2005.

MUSKOVITS J.; HEGYESSY G. 2002: Magyarország díszbogarai /Jewel beetles of Hungary (Coleoptera: Buprestidae). Grafon Kiadó, Nagykovácsi, 404 pp. 

VRABEC, Vladimír. Hmyz roku 2021 – jasoň dymnivkový. Živa, 2021, 69.2: 84–86.

Heliophilous insect fauna of light forests and grasslands is one of the most interesting natural communities in Central Europe. In the Czech Republic, there are now only fragments of this biotope, but formerly it was maintained by other forms of forest and by traditional farming (grazing, grass cutting etc.), which protected this remarkable biota. As a result, a number of typical species with high requirements for sunny habitats have been partly preserved in the Czech Republic. As examples of eloquent indicators of light changes and the asso­ciated suitability and quality of these habitats, I refer to the Clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne, Papilionidae) and Sphenoptera substriata (Buprestidae).