Anatomie rostlin je základním přístupem ke studiu vnitřního uspořádání orgánů a pletiv, ať už ve vztahu k evoluci, ontogenezi, interakci s dalšími organismy nebo s okolním prostředím rostliny. Jde o tradiční disciplínu, která má na katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dlouholetou tradici – představuje nejstarší souvislé pokračování nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Rozvoj oboru je spojen s řadou osobností, které jej formovaly a ovlivnily vývoj této vědní disciplíny i na řadě jiných pracovišť. Historii rostlinné anatomie nelze nepropojit s rozvojem ostatních oblastí experimentální biologie rostlin – s cytologií, fyziologií, vývojovou biologií a ekologií nebo s aplikovaným výzkumem. Tato historie, stejně jako historie celé katedry, měla lepší a horší období, z nichž mnohá souvisela s politickými poměry v naší zemi.

K dalšímu čtení v Živě

Oplodnenie rastlín v prácach Bohumila Němca (2007, 3)

Bohumil Němec – propagátor a popularizátor vědy (2007, 5)

Julius Sachs – pražské experimentování soukromého docenta (2014, 4)

Odkaz Julia Sachse v českých zemích a Bohumil Němec (2014, 4)

Ke 125. výročí vzniku České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění III. ČAVU a vědy o živé přírodě na počátku Československa (2015, 4)

Citovaná a použitá literatura:

KOUTECKÝ, Josef, Botanik Bohumil Němec. Vesmír, 1997, 76, 4: 212

PRÁT Silvestr, Mladá farmacie 7, 1939:79-82

ERDELSKÁ, Ol´ga, Oplodnenie rastlín v prácach Bohumila Němca, Živa 2007, 3: 101

LUX Alexander; VOTRUBOVÁ Olga, K statolitovej teórii Bohumila Němca. Živa2007, 4: 150

NĚMEC, Bohumil a S. PRÁT. Nauka o buňce anatomie rostlin. Praha: Aventinum, 1930. Rostlinopis.

LHOTSKÝ, Stanislav. Cytologie a anatomie rostlin. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.

PAZOUREK, Jaroslav. Pracujeme s mikroskopem. 2., přeprac. vyd. Praha: [Práce], 1975.

PAZOUREK, Jaroslav. Poznáváme vnitřní stavbu rostlin. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, [1979].

PAZOUREK, Jaroslav; VOTRUBOVÁ, Olga. Atlas of plant anatomy. Peres, 1997.

BRIX, Hans. The European research project on reed die-back and progression (EUREED). Limnologica, 1999, 29.1: 5-10.

LUX, Alexander, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ, Aleš SOUKUP, Olga VOTRUBOVÁ, Jun ABE, Shigenori MORITA a Thomas ROST. Obrazový průvodce anatomií rostlin = Visual guide to plant anatomy. Praha: Academia, 2017. Živá příroda. ISBN 978-80-200-2620-0.