V České republice v posledních letech rychle přibývají lokality ještěrky zední (Podarcis muralis), které jsou ale výsledkem nelegálních introdukcí nebo závleků dopravou. V některých zemích je hodnocena jako invazní či potenciálně invazní druh a také u nás představují nelegální introdukce různá ekologická rizika, ohrožují původní diverzitu naší fauny a jsou v rozporu s právními předpisy.

K dalšímu čtení v Živě

Početnost populace ještěrky zední ve Štramberku (2006, 6)

Co víme o původu populací ještěrky zední v České republice? (2018,6)

Reintrodukce denních motýlů v ČR – zbytečná zábava, nebo legitimní nástroj ochrany přírody? (2019, 6)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

In the Czech Republic, the Common Wall Lizard (Podarcis muralis) locations have been increasing rapidly in recent years, but they are the result of illegal introductions and inadvertent transport. In some countries it is categorised as an invasive or potentially invasive species, while on our territory, illegal introductions pose various ecological risks, threaten the native fauna diversity and violate legal regulations.