Příspěvek na příkladu pestřenky trubcové (Eristalis tenax) shrnuje dosavadní poznatky o vodních larvách pestřenek, živících se saprofágně organickou hmotou. Larvy mají velmi zajímavou biologii i životní cyklus a vyznačují se celou řadou adaptací, které jim umožnují žít v prostředí bohatém na rozkládající se organickou hmotu. Larvy jsou rovněž dobrými bioindikátory kvality vodního prostředí.

K dalšímu čtení v Živě

Vztahy rostlin a opylovačů na louce aneb nejen botanici určují rostliny (2012, 4)

Dýchací orgány členovců (2023, 3)

Citovaná a použitá literatura

ACHTERKAMP, B. Paedogenesis in Eristalis arbustorum. MSc Thesis, Leiden University, The Netherlands, 1999.

AGUILERA, A., et al. Intestinal myiasis caused by Eristalis tenax. Journal of Clinical Microbiology, 1999, 37.9: 3082.

KAMDEM, Michel Mathurin; OTOMO, Patricks Voua. Developmental performance of Eristalis tenax larvae (Diptera: Syrphidae): Influence of growth media and yeast addition during captive rearing. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology, 2023, 339.5: 503-513.

ROTHERAY, Graham E.; GILBERT, Francis. The natural history of hoverflies. Forrest Text, Cardigan, UK, 2011.

WELLINGTON, W. G.; FITZPATRICK, Sheila M. Territoriality in the drone fly, Eristalis tenax (Diptera: Syrphidae). The Canadian Entomologist, 1981, 113.8: 695-704.

LELLÁK J., KOŘÍNEK V., FOTT J., KOŘÍNKOVÁ J. & PUNČOCHÁŘ P., 1985: Biologie vodních živočichů. Učební text, UK Praha, 220 pp.

This article summarises current knowledge on the aquatic larvae of hoverflies feeding saprophagously on organic matter, using the example of the rat-tailed maggot of the Drone Fly (Eristalis tenax). The larvae have a very interesting biology and life cycle and are characterised by a number of adaptations that allow them to live in an environment rich in decaying organic matter. Larvae are also good bioindicators of aquatic environmental quality.