Článek popisuje sestavení dlouhých chronologií dubu pro území České republiky a Slovenska. Nejstarší letokruh chronologie založené na materiálu ze stavebních objektů a archeologie přísluší roku 538 n. l. Další prodloužení přineslo zpracování subfosilního dřeva z ložisek štěrku a písku z povodí řek Moravy a Dyje. Výsledkem se stala nesouvislá chronologie o rozsahu 4682 př. n. l. až 2006 n. l. se souvislou částí o rozsahu 362–2006 n. l. Další prodloužení chronologie přineslo zpracování tří studní z období mladšího neolitu o nejstarších letokruzích 5482, 5426 a 5262 př. n. l. Chronologie dubu Slovenska má rozpětí 967–2013 n. l.

Předchozí díly seriálu

Letokruhy dubu jako řez časem I. Středozápad kontinentu Evropy (2022, 3)

Letokruhy dubu jako řez časem II. Irsko a severozápad kontinentu Evropy (2022, 6)

K dalšímu čtení v Živě

Principy dendrochronologie (2002, 6)

Bohuslav Vinš in memoriam (2016, 6)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

This paper describes the compilation of long oak chronologies for the territories of the Czech Republic and Slovakia. The oldest tree ring of the chronology based on material from buildings and archaeological finds is from 538 AD. Further exten­sion was made possible thanks to subfossil wood from sand and gravel pits from the Morava and the Thaya River basins. As a result, we gained an interrupted chronology extending from 4682 BC to 2006 AD, the uninterrupted part being from 362 AD to 2006 AD. Another extension came with the analyses of three wells from the Neolithic, with tree rings from 5482, 5426, and 5262 BC. The Slovak tree-ring chronology spans the period from 967 AD to 2013 AD.