Ve dnech 30. května - 1. června můžete opět zdarma navštívit Veletrh vědy na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde uvidíte více než stovku expozic pracovišť Akademie věd ČR, univerzit, inovativních firem, neziskových organizací a mnoha dalších institucí. Stejně jako v loňském roce můžete i letos na Veletrhu vědy navštívit stánek časopisu Živa. Redakce společně s kolegy z řad svých spolupracovníků pro vás připravují bohatý program – tentokrát tematicky zaměřený na vodní prostředí. Budete moci pozorovat nejrůznější vodní organismy – rostliny i živočichy, seznámit se s jejich ekologií, životním cyklem a rozmanitými přizpůsobeními k pobytu ve vodě. Uvidíte také turiony (zimní pupeny) vodních rostlin, o nichž si můžete přečíst více ve dvoudílném seriálu L. Adamce: Turiony vodních rostlin I. Vznik a ekofyziologické charakteristiky a Turiony vodních rostlin II. Zvláštnosti vývoje a hormonální regulace, v akváriích nahlédnete pod hladinu našich vod s vybranými druhy bezobratlých a pod digitální lupou prozkoumáte různé typy dýchacích orgánů vodních larev hmyzu. Své znalosti přírody budete mít možnost ověřit v krátkém kvízu. Ze správných odpovědí na závěr veletrhu vylosujeme jednoho výherce ročního předplatného časopisu Živa. Na stánku budete mít příležitost se zároveň setkat s našimi dlouholetými spolupracovníky ze Sdružení Arachne z. s. – organizátory akcí pro středoškoláky se zájmem o biologii. Dozvíte se od nich mimo jiné, jak rozvíjet znalosti přírody a co lze zažít na jimi pořádaných akcích.