Nejprve jsou shrnuty cesty degradace naší krajiny, poté obecně nastíněny možnosti nápravy v rámci oboru ekologie obnovy a uvedeny možnosti konkrétních řešení. Za nejdůležitější pro naši krajinu považujeme obnovu vodních toků a mokřadů, obnovu lesních ekosystémů a obnovu ekosystémů na orné půdě. Podrobněji se věnujeme obnově druhově bohatých luk na bývalých polích se zdůrazněním krajinně-ekologických souvislostí. Přes špatný stav naší současné krajiny vidíme možnosti nápravy. Vědeckých podkladů máme dostatek, chybí však politická vůle.

K dalšímu čtení v Živě

seriál Ekologie obnovy narušených míst I.–VI. (2009, 1–6)

Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím (2014, 6)

Jak se žije v revitalizovaných potocích na Šumavě (2017, 2)

Antropogenní stanoviště jako nově nalezený ráj pro ohrožené druhy? (2019, 5)

Citovaná a použitá literatura

JOHANIDESOVÁ, E., et al. Spontaneous colonization of restored dry grasslands by target species: restoration proceeds beyond sowing regional seed mixtures. Grass and forage science, 2015, 70.4: 631-638.

JONGEPIEROVÁ I., PRACH K. & ŠEVČÍKOVÁ M. Regionální směsi osiv a jejich problematika. Zprávy Čes. Bot. Společ., 2015, 50. Mater. 27: 41–50.

JONGEPIEROVÁ, Ivana; et al. Ekologická obnova v České republice. Praha: AOPK, 2012.

JONGEPIEROVÁ, Ivana; PRACH, Karel; PEŠOUT, Pavel. Ekologická obnova v České republice II. Praha: AOPK, 2018.

KLÁPŠTĚ J. FRANKOVÁ L. Sucho – polovičatá řešení nebo koncepční přístup? Ochrana přírody, 2015. 6: 23217.

LENCOVÁ, K.; PRACH, K. Restoration of hay meadows on ex‐arable land: commercial seed mixtures vs. spontaneous succession. Grass and Forage Science, 2011, 66.2: 265-271.

JONGEPIER, Jan Wilem; PECHANEC, Vilém. Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty. ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2006.

PRACH, Karel. „Restaurační ekologie “či ekologie obnovy. Vesmír, 1995, 74: 143-144.

PRACH, Karel et al. Ekologie obnovy narušených míst I.–VI. Živa, 2009. 1: 22–24, 2: 68–72, 4: 165–168, 5: 212–215, 6: 262–264.

PRACH, Karel, et al. (eds.): Management a obnova travinných ekosystémů. Zprávy Čes. Bot. Společ., 2015, 50. Mater. 27: 1–114.

PRACH, Karel, et al. Landscape context in colonization of restored dry grasslands by target species. Applied Vegetation Science, 2015, 18.2: 181-189.

VAN ANDEL Jelte & ARONSON James (eds.) Restoration ecology. The new frontier, 2nd Edition. Oxford: Wiley—Blackwell, 2012.

The ways in which the landscape is degraded are outlined, and the general options for amelioration are then summarised within the framework of restoration ecology. The most urgent tasks are considered to be the restoration of streams and wetlands, restoration of more natural forest ecosystems, and restoration of ecosystems on former arable land. Restoration of species-rich dry grasslands in the White Carpathians Mts. is described in detail, with the emphasis on the landscape context. Despite the great degradation of the present Czech landscape, there is a chance of some restoration. The scientific knowledge is available, but the political will is still missing.