Globální extinkce megafauny (živočichové o hmotnosti přes 45 kg) probíhající posledních 50 tisíc let od konce pleistocénu je žhavým tématem paleontologie a paleoekologie. Současný stav poznání naznačuje, že hlavním spouštěčem extinkcí megafauny bylo v různých časových obdobích ve všech oblastech světa osídlení člověkem. Environmentální změny, na které byla pleistocénní megafauna adaptována, hrály v některých případech roli významnou, většinou však ne rozhodující. Extinkce typicky následovaly až několik tisíc let po osídlení jednotlivých zemských mas člověkem. Důvodem extinkcí tak nebyl samotný příchod člověka, ale až jeho plošně rozšířené a rozvoj dostatečně velké populace. Představena je megafauna jednotlivých oblastí světa před příchodem člověka, chronologie a průběh extinkcí. Závěrem je představena tzv. refaunace, ochranářský přístup založený na navracení zbylé megafauny do přírody s cílem zabránit dalším ztrátám její diverzity a klíčových ekosystémových služeb, které poskytuje. Refaunace je racionálním a všestranně výhodným skloubením přírodě blízké péče o ekosystémy (pastevní management, regulace býložravců velkými predátory) s druhovou ochranou (nejen) megafauny.

K dalšímu čtení v Živě

Krajiny zamrzlé v čase I. Jižní Sibiř – současná analogie střední Evropy v době ledové (2010/3)

Pod svícnem bývá tma – identita záhadné fosilní zrnovky z Brna odhalena (2017/3)

Příběh okáče Proterebia afra – eurasijského stepního motýla, který žil společně s mamuty (2019/1)

Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty (2020/5)

Vojenské prostory: příroda mezi lesem a „nelesem“ (2020/6)

Použitá a citovaná literatura

ANDERMANN, Tobias, et al. The past and future human impact on mammalian diversity. Science advances, 2020, 6.36: eabb2313.

CORLETT, Richard T. The shifted baseline: Prehistoric defaunation in the tropics and its consequences for biodiversity conservation. Biological Conservation, 2013, 163: 13-21.

GORDON IJ, PRINS HHT (2019) The Ecology of Browsing and Grazing II. Cham, Springer Nature Switzerland, 2019.

HOFREITER, Michael; BARNES, Ian. Diversity lost: are all Holarctic large mammal species just relict populations?. Journal of Biology, 2010, 9.3: 1-3.

HUMPHREYS, Aelys M., et al. Global dataset shows geography and life form predict modern plant extinction and rediscovery. Nature Ecology & Evolution, 2019, 3.7: 1043-1047.

MOLEÓN, Marcos, et al. Rethinking megafauna. Proceedings of the Royal Society B, 2020, 287.1922: 20192643.

NOGUES-BRAVOS, David, et al. Climate change, humans, and the extinction of the woolly mammoth. PLoS Biology, 2008, 6.4: 685-693.

PRESCOTT, Graham W., et al. Quantitative global analysis of the role of climate and people in explaining late Quaternary megafaunal extinctions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109.12: 4527-4531.

RHODIN AGJ, et al. Turtles and Tortoises of the World During the Rise and Global Spread of Humanity: First Checklist and Review of Extinct Pleistocene and Holocene Chelonians. Chelonian Research Monographs, No. 5, 2015 (ISSN 1088-7105) doi:10.3854/crm.5.000e.fossil.checklist.v1.2015

RIPPLE, William J., et al. Collapse of the world’s largest herbivores. Science advances, 2015, 1.4: e1400103.

SANDOM, Christopher J., et al. High herbivore density associated with vegetation diversity in interglacial ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111.11: 4162-4167.

STUART, Anthony J. Vanished Giants: The Lost World of the Ice Age. University of Chicago Press, 2021.

Global megafaunal extinctions (animals > 45 kg) during the last 50 thousands years since the late Pleistocene is a hot topic in palaeontology and paleoecology. The current state of knowledge shows that human arrival was the decisive factor in megafaunal extinctions in different times in all parts of the Earth. Environmental changes to which Pleistocene megafauna was well adapted were also important, but usually not decisive. Extinctions typically occurred several millenia after human arrival and thus were not driven by the arrival itself, but rather the development of a widely distributed and sufficiently large human population in each newly populated land mass. The pre-human megafauna of major land masses is briefly introduced together with extinction patterns and chronology. Refaunation is introduced as a novel conservation approach based on repatriation of remaining megafauna with the aim of halting further loss of its diversity and the key ecosystem services it provides. Refaunation is a rational win-win combination of naturalistic ecosystem management (e.g. grazing management, herbivore regulation by large carnivores) and conservation of (not only) megafaunal species.