Přetvoření opuštěného důlního prostoru v jezerní ekosystém je příležitostí pro využití znalostí o fungování společenstev vodních organismů a nastavení takové provázanosti jednotlivých biotických složek ekosystému, aby bylo dosaženo stavu s vysokou kvalitou vody. Aktuálně provedené rekultivace tří důlních jam ukázaly, že realizace vybraných rybích společenstev, která hrají zásadní roli při formování níže postavených trofických úrovní a konečnou kvalitu vody, se obešly bez větších komplikací, ale též že jejich vývoj proběhl v každém jezeře značně specificky. Jako nejvýznamnější hrozbu udržení realizovaných rybích obsádek s vysokým podílem dravých druhů ryb pak dosavadní výzkum těchto ekosystémů identifikuje pytláctví a rekreační rybolov.

Níže pod obrazovou galerií najdete pdf přílohu s tabulkou relativního hmotnostního složení (%) ryb starších než tohoročních počítaného váženou metodou přes úlovky v jednotlivých objemech důlních jezerech v roce 2020.

K dalšímu čtení v Živě

Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj (2020, 5)

Jak (ne)snadné je mít rybník s čistou vodou – příběh Velkého Boleveckého rybníka v Plzni (2022, 3)

Rybník nejsou jenom ryby (2022, 3)

Použitá a citovaná literatura

HEJZLAR, Josef., et al. Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2016. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, akciovou společnost. 2017.

KUBEČKA, Jan. Succession of fish communities in reservoirs of Central and Eastern Europe. In: Comparative reservoir limnology and water quality management. Springer, Dordrecht, 1993. p. 153-168.

KUBEČKA, Jan, et al. 2006. Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Chabařovice v roce 2005. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Palivový kombinát Ústí, 2006.

KUBEČKA, Jan, et al. Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2011. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, akciovou společnost. 2012.

MEHNER, T., et al. How to link biomanipulation and sustainable fisheries management: a step‐by‐step guideline for lakes of the European temperate zone. Fisheries Management and Ecology, 2004, 11.3‐4: 261-275.

PERSSON, Lennart; GREENBERG, Larry A. Juvenile competitive bottlenecks: the perch (Perca fluviatilis)‐roach (Rutilus rutilus) interaction. Ecology, 1990, 71.1: 44-56.

PETERKA, Jiří, et al. Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2010. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Palivový kombinát Ústí, 2011.

PETERKA, Jiří; KUBEČKA, Jan. Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2011. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Palivový kombinát Ústí, 2012.

PETERKA, Jiří. Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2020. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Palivový kombinát Ústí, 2021.

PETERKA, Jiří, et al. Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2021. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, akciovou společnost. 2021.

SEĎA, Jaromír; KUBEČKA, Jan. Long-term biomanipulation of Rimov reservoir (Czech Republic). Hydrobiologia, 1997, 345.2: 95-108.

VEJŘÍK, Lukáš, et al. Simulace vlivu rekreačního rybolovu na populaci sumce velkého na jezeře Milada a návrh opatření pro zajištění stabilního stavu populace dravých ryb. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 2016a.

VEJŘÍK, Lukáš, et al. Simulace vlivu rekreačního rybolovu na populaci sumce velkého na jezeře Most a návrh opatření pro zajištění stabilního stavu populace dravých ryb. Zpráva HbÚ BC AV ČR pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 2016b.

VLASÁK, P. et al. Jezero Chabařovice: Ichthyologické posouzení a management rybí obsádky. Zpráva VÚV TGM pro Palivový kombinát Ústí. 2005.

The transformation of an abandoned mining area into an ecosystem is an opportunity to use knowledge about the functioning of communities of aquatic organisms and set up the interdependence of the individual biotic components of the ecosystem in order to achieve a state with high water quality. The reclamations of three mine pits currently being carried out showed that the introduction of selected fish communities, which play a fundamental role in the formation of the lower trophic levels and the final water quality, was completed without major complications, but also that their development took place in each lake in a very specific way. Poaching and recreational fishing are identified as the most significant threats to the maintenance of fish stocks with a high proportion of predatory fish species.