Lokality s vysokou druhovou bohatostí lišejníků jsou rozptýlené v mnoha oblastech světa, avšak publikované seznamy druhů z takových míst bývají zpravidla jen povrchní. Toto tvrzení podporuje náš detailní průzkum národní přírodní rezervace Týřov na Křivoklátsku. Na zhruba 4 km2 jsme nalezli více druhů, než kdy bylo nalezeno na jiných lokalitách o velikostech do 10 km2, a to v celosvětovém měřítku.

K dalšímu čtení v Živě

Lišejníky Žofínského pralesa (2013, 3)

Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků (2015, 2)

Kdo najde víc, vyhrává – jedinečná metoda výzkumu lišejníkové diverzity (2016, 2)

Středoevropské pralesy a lišejníky II. Biodiverzita a srovnávání lokalit (2017, 6)

Ochrana biodiverzity horských smrčin za kůrovcové kalamity – lišejníky v NPR Boubínský prales (2021, 4)

Citovaná a použitá literatura:

ARUP, Ulf; SØCHTING, Ulrik; FRÖDÉN, Patrik. A new taxonomy of the family Teloschistaceae. Nordic journal of Botany, 2013, 31.1: 016-083.

GARDES, Monique; BRUNS, Thomas D. ITS primers with enhanced specificity for basidiomycetes‐application to the identification of mycorrhizae and rusts. Molecular ecology, 1993, 2.2: 113-118.

WHITE, Thomas J., et al. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: INNIS, Michael A., et al. (ed.). PCR protocols: a guide to methods and applications. New York, Academic press, 2012.

ZOLLER, Stefan; SCHEIDEGGER, Christoph; SPERISEN, Christoph. PCR primers for the amplification of mitochondrial small subunit ribosomal DNA of lichen-forming ascomycetes. The Lichenologist, 1999, 31.5: 511-516.

Sites with high species richness of lichens are scattered throughout many areas of the world, but published species lists from such sites are usually only superficial. This statement is supported by our detailed survey of the Týřov National Nature Reserve in the Křivoklát region. We found more species in about 4 km2 than have ever been found in other sites of up to 10 km2 in size on the global scale.