Značkování trusem a močí je u koňovitých (Equidae) velmi častým jevem. I když byla formulována řada hypotéz, uspokojivé vysvětlení tohoto jevu se pro koňovité dlouhodobě nedařilo najít. V rámci výzkumu tohoto jevu jsme sledovali 140 jedinců všech tří druhů zeber – zebry Grévyho (Equus grevyi), z. stepní (E. quagga) a z. horské (E. zebra) – a afrického divokého osla (E. africanus) v pěti českých zoologických zahradách. Zjistili jsme, že přeznačkování slouží k vyjadřování přátelství dvou jedinců a k posílení soudržnosti stáda. Doba, po kterou zvíře prozkoumává trus a moč, je naproti tomu zřejmě spojena zejména s reprodukčním chováním.

Poděkování: Autor tohoto článku by rád poděkoval všem kolegům (V. Tučková – Jihočeská univerzita České Budějovice, R. Šárová a J. Bartošová – Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha, H. Petáková – Zoologická zahrada Praha a S. R. B. King – Státní Univerzita Colorado, Fort Collins, USA), kteří se na daném výzkumu podíleli. Seznam původních vědeckých prací, kde lze nalézt podrobné výsledky tohoto výzkumu (Pluháček et al. 2019a,b, 2020, 2022; Tučková et al. 2018), je uveden v seznamu literatury.

K dalšímu čtení v Živě

Samčí infanticida: proč zabíjejí hřebci zebry stepní hříbata? (2007, 1)

O výhodě vyššího postavení klisny v sociální hierarchii – příběh zebry stepní (2009, 5)

Když matce dojde trpělivost aneb odstavení hříbat u zebry stepní (2010, 2)

Kojení ve stínu koní 1. O mateřské investici a chování potomků zebry stepní (2018, 3)

Kojení ve stínu koní 2. Srovnání tří druhů zeber (2018, 4)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Overmarking occurs at a high rate in equids. Despite the fact, that many hypotheses explain the phenomenon none fit well for overmarking in equids. In this research, we observed 140 individuals of all three zebra species – Grévy’s Zebra (Equus grevyi), Plains Zebra (E. quagga), and Mountain Zebra (E. zebra) – and the African Wild Ass (E. africanus) in five Czech zoos. We found that overmarking serves to express social bonds between individuals and to strengthen the group cohesion. On the other hand, the period in which the animals examine the urine and droppings is most likely associated with reproductive behaviour.