Příspěvek shrnuje základní poznatky o nepůvodních a invazních druzích živočichů na našem území a vymezuje podstatné rozdíly oproti rostlinám. Jsou charakterizovány jednotlivé kategorie nepůvodních druhů živočichů – druhy synantropní, druhy s krátkodobým nebo příležitostným výskytem ve vnějším prostředí, druhy naturalizované a zejména invazní. Následuje popis fází invazního procesu. Na našem území máme evidováno asi 720 nepůvodních druhů živočichů. Z nich je kolem 270 omezeno na vnitřní prostory budov, mezi nimi zhruba 65 skladištních škůdců a 70 škůdců skleníkových a pokojových rostlin. Asi polovina nepůvodních druhů jsou naturalizované a asi 200 lze považovat za invazní. Mohou se projevovat různě – jako škůdci rostlin, paraziti živočichů, přenašeči patogenů, narušitelé biodiverzity, jejich možné vlivy často neznáme. Negativní vlivy invazních druhů živočichů na prostředí a biodiverzitu jsou většinou (např. na našem území) nesrovnatelně menší než vlivy invazních rostlin, naopak jimi způsobené hospodářské ztráty jsou obrovské.

K dalšímu čtení v Živě:

Škůdce mezi měkkýši – plzák Arion lusitanicus v ČR (1995, 1)

Výročí klíněnky jírovcové (2003, 6)

Invaze ostnohřbetky americké v ČR (2006, 5)

Vroubenka americká rok poté (2008, 3)

Biologické invaze a paraziti – příběh raků a račího moru (2013, 1)

Nová invaze do našich obcí a měst: koutule Clogmia albipunctata a problematika myiáz (2014, 1)

Monotematické číslo o biologických invazích (2018, 5)

Invazní rybenka Ctenolepisma longicaudata odhalena v České republice (2019, 2)

Citovaná a použitá literatura:

LAŠTŮVKA, Zdeněk; ŠEFROVÁ, Hana. Nepůvodní druhy živočichů. In: Machar, Ivo; Drobilová, Linda (eds): Ochrana přírody a krajiny v České republice: vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012.

PYŠEK, Petr; DANIHELKA, Jiří; SÁDLO, Jiří, et al. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns = Nepůvodní flóra České republiky: aktualizace seznamu druhů, taxonomická diverzita a průběh invazí. Preslia. 2012, 84(2): 155-255.

ŠEFROVÁ, Hana, et al. Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, 53.4: 151-170.

ŠEFROVÁ, Hana. Dispersal of the horse-chestnut leaf miner, Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 in Europe: its course, way and causes. Entomol Z, 2001, 111: 194-198.

In this contribution, basic knowledge of alien and invasive animal species in the Czech Republic is summarised, and important differences from plants are defined. The individual categories of alien animals are characterised, i.e. synanthropic species, species with casual outdoor occurrence, naturalised and especially invasive species. Phases of the invasion process are described. About 720 alien animal species have been registered in the Czech Republic. Of these, about 270 are limited to the interior of buildings, among them, about 65 storage pests, and 70 pests of greenhouse and house plants. Approximately half of the alien species are naturalized and about 200 can be considered invasive. The impact can be diverse – plant pests, animal parasites, vectors of pathogens and biodiversity disturbers; we are often unaware of their possible effects. The negative effects of invasive animals on the environment and biodiversity are mostly much smaller than the effects of invasive plants (e.g. in our country), on the contrary, the economic losses caused by them are huge.