Článek popisuje vývoj vztahu člověka k výru velkému (Bubo bubo). Sovy obecně se dlouhodobě mezi lidmi netěšily oblibě, výr jako nejnápadnější příslušník skupiny byl z více popsaných důvodů oblíbený nejméně. Cesta k možnému vyhubení reálně začala v 17. století. Riziko pak kulminovalo na počátku 20. století.

K dalšímu čtení v Živě - seriál Výr velký a jeho nelehký osud

II. Na cestě k vyhubení (2020, 6)

III. Nesnadná cesta k ochraně (2021, 1)

IV. Diskuze a sváry (2021, 2)

V. Cesta k úplné ochraně (2021, 3)

Citovaná a použitá literatura:

ANDRESKA, Dominik; ANDRESKA, Jan. K výročí 50 let zákazu lovu dravců na výrovkách. České právo životního prostředí, 2017. 46: 79-105.

ANDRESKA, Jan; ANDRESKA, Dominik. K vývoji právní ochrany výra velkého (Bubo bubo) v českých zemích. České právo životního prostředí, 2018. 50: 75-99.

ANDRESKOVÁ, Erika a Jiří ANDRESKA. Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993.

ANONYMUS, Bible, Písmo svaté Starého a Nového Zákona. (Izajáš, 13 : 21). Praha: Biblické dílo Ekumenické rady církví v ČSR, Ústřední církevní nakladatelství, 1979.

CLARETUS, Ptačí zahrádka. Brno: Petrov, 1991.

VON FLEMING, Hans Friedrich. Der vollkommene teutsche Jäger. Verlegts Johann Christian Martini, 1724.

HADRAVOVÁ, Alena. Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka: část přírodovědná = [Orig.: Liber viginti arcium]. Praha: Academia, 2008.

HESKE, Franz. Popis knížecího schwarzenberského svěřenského panství třeboňského. Praha: Tisk Rohlíčka a Severse, 1909.

CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ, Jan Evangelista. Dějiny lovu a lovectví (myslivosti) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Louny: nákladem vlastním, 1908.

ISIDOR ZE SEVILLY. Etymologiae XII = Etymologie XII. Přeložil Jana MALÁ. Praha: Oikoymenh, 2004.

LOOS, K. Der Uhu in Böhmen. Žatec, Ignaz Günzel, 1906.

OVIDIUS. Proměny: (Metamorphoses). 2., přeprac. vyd. Přeložil Rudolf MERTLÍK, přeložil Ivan BUREŠ. Praha: Svoboda, 1974.

RADER, Olaf B. Fridrich II.: Sicilan na císařském trůně : biografie. Přeložil Blanka PSCHEIDTOVÁ. Praha: Argo, 2016. Ecce Homo.

WILLEMSEN Carl Arnold. Über die Kunst mit Vögeln zu Jagen. Miniaturen aus der Handschrift des Falken Buches von Kaiser Fridrich II. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1979.

This article describes the development of the relationship of humans towards the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo). Owls in general have been traditionally unpopular among humans and the Eurasian Eagle-owl as the most prominent owl species was the least popular of them for several reasons described. The path towards possible extinction really began in the 17th century. This risk culminated at the beginning of the 20th century.