Článek shrnuje zkušenosti z revitalizací vodního režimu na Šumavě. Pojednává o způsobech obnovy rozličných typů rašelinných i nerašelinných mokřadů a ukazuje specifika revitalizačních metod ve svažitých horských terénech. Důraz je kladen na komplexní revitalizace v rámci dílčích mikropovodí, jejichž součástí je i obnova drobných vodních toků. Stručně je shrnuta odpověď různých mokřadních biotopů na prováděná opatření. Zdůrazněna je nutnost více rozšířit obnovu důležitých hydrologických prvků, jako jsou mokřady, prameniště a vodní toky, i do běžně využívané krajiny mimo zvláště chráněná území.

Více na stránkách projektu Život pro mokřady life.npsumava.cz

K dalšímu čtení v Živě

Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin (2009, 2)

Šumavská rašeliniště a jejich ochrana (2013, 5)

Jak se žije v revitalizovaných potocích na Šumavě (2017, 2)

Šumavská rašeliniště a jejich mikrobiální společenstva pod vlivem dlouhodobého odvodnění (2018, 1)

This paper summarises the experience from the hydrological restorations in the Šumava National Park. It deals with methods of restoration in diverse peat and non-peat wetlands and shows the specifics of restora­tion methods in sloping mountain terrains. Emphasis is placed on comprehensive resto­rations within the sub-micro-catchments, which also include the restoration of small watercourses. The response of various ha­bitats to these implemented measures is briefly summarised. The need is stressed to further extend the restoration of important hydrological elements, such as wetlands, springs and watercourses, to commonly used land­scapes outside specially protected areas.