Článek přináší výsledky terénního výzkumu fauny mravenců v oblasti českých vesnic v rumunském Banátu. Zaměřuje se též na vzájemný vztah druhové bohatosti rostlin v travinných porostech kulturní, tradičně obhospodařované zemědělské krajiny Banátu a přítomnosti mravenců, zejména těch druhů, které konstruují nadzemní hnízdní kupy.

K dalšímu čtení v Živě

Šíření semen mravenci: evoluce vztahu? (1995, 1)

Rostlinstvo a mravenci: ekologické významy vztahu (1995, 2)

Jak na sobě naši mravenci sociálně parazitují (2008, 6)

Ekologie obnovy narušených míst III. Cizorodé substráty v krajině (2009, 3)

Co a jak sdílejí mravenci s rostlinami – je myrmekofilie významná pro utváření ekosystémů? (2012, 4)

Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí (2014, 2)

Úvod do fylogeneze a evoluce mravenců (2014, 6)

Loupeživé výpravy a rozmnožování u otrokářských mravenců a další případy sociálního parazitismu (2015, 2)

Banátský kras a proměny zemědělské půdy u českých vesnic v Rumunsku (2023, 2)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

This article presents some results from ant fauna field research in the area of Czech villages in Romanian Banat. It also tests the relationship between the plant species di­versity of grasslands in traditionally farmed landscape and the presence of ants, especially the species constructing their nests as aboveground anthills.