Přehled půdní fauny pokračuje v tomto díle přestavením makrofauny (rozmanitého souboru bezobratlých s tělní šířkou či tloušťkou nad 2 mm) a megafauny (největších půdních bezobratlých a především obratlovců žijících alespoň částečně v půdě). Makrofauna zahrnuje jak skupiny převážně saprofágní, s velkým vlivem na rozklad organické hmoty a strukturu půdy (žížaly, mnohonožky, stejnonožci, termití a další), tak skupiny převážně dravé (stonožky, různí pavoukovci, mnozí brouci, mravenci a další). Zanedbatelní nejsou ani býložraví zástupci, živící se zejména kořínky rostlin, kteří mohou vystupovat jako škůdci v zemědělství či lesnictví (např. larvy i dospělci různých čeledí brouků). U megafauny se, kromě největších žížal a plžů jedná o obojživelníky, plazy a savce, kteří se buďto trvale zdržují v půdě (zpravidla jsou draví nebo – v případě hlodavců – se mohou živit podzemními částmi rostlin), nebo sem pronikají dočasně a ovlivňují strukturu půdy stavbou nor a chodeb.

K dalšímu čtení v Živě

Invaze ploštěnek do Evropy. Když jen dotyk znamená smrt (2008, 3)

Co a jak sdílejí mravenci s rostlinami – je myrmekofilie významná pro utváření ekosystémů? (2012, 4)

„Jen trochu blíže, Hrdobci...“ aneb ne každý hovnivál válí (2014, 5)

Hrobaříci – důležitá součást přírody (2014, 5)

Co víme o endemické žížale Allolobophora hrabei (2015, 5)

Suchozemské ploštěnky naší fauny (2015, 6)

Kolik druhů mnohonožek přibylo v České republice v novém miléniu? (2019, 4)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The overview of soil fauna is continued in this part by introducing macrofauna (a di­verse assemblage of invertebrates with a body width above 2 mm) and megafauna (the largest soil-dwelling invertebrates and, foremost, vertebrates living at least partially in soil). Macrofauna include both predominantly saprophagous groups, with a large effect on the decomposition of organic matter and soil structure (earthworms, milli­pedes, isopods, termites etc.) and groups that are predominantly predacious (centipedes, various arachnids, many beetles, ants etc.). Moreover, phytophagous representatives, feeding mainly on plant roots, are not negligible and can act as pests in agriculture and forestry (e.g., larvae and adults from various beetle families). Megafauna comprises, in addition to the largest earthworms and snails, amphibians, reptiles and mammals that either live permanently in soil (being mostly predators or – in the case of rodents – living on subterranean parts of plants) or they penetrate temporarily into soil, affecting its structure by constructing burrows and tunnels.