České lesnictví je v krizi ekologické, ekonomické, politické i společenské. Lesy otřásá kůrovcová kalamita, krajina se v jejím důsledku skokově mění. Cena dříví dramaticky klesá. Střet ekonomické a environmentální ideologie je označován za základní problém lesnictví. Cílem článku není nalezení černobílé odpovědi na otázku, zda smrk pěstovat, či ne. Chceme upozornit na problematiku pěstování smrku v historických a společenských souvislostech. Veřejnost byla donedávna přehlížena nejen lesníky, ale i politiky, a společenská poptávka směrem k lesu dostala v kontextu událostí poslední doby klíčový význam. Kalamita přestala být problémem pouze lesnickým, ale stala se veřejným.
Podrobnější detaily k lesnickému managementu jsou uvedeny v textech k obrázkům.

K dalšímu čtení v Živě

seriál Lesy a lesnictví ve střední Evropě I.–VI. (2007, 1–6) – VI. Výzva pro české lesnictví

Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin (2009, 2)

seriál Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka (2019, 3, 4 a 6; 2020, 1–3)

Příběh vzestupu a pádu aneb Stručná postglaciální historie našich lesů (2019, 5)

Ekologická obnova krajiny. Co člověk poničil, měl by zase napravit (2020, 5)

České lesy v dnešní krajině (2020, 5)

„Smrkový paradox“: chyba v interpretacích, nebo doklad antropogenních změn krajiny? (2021, 2)

Jak dál se smrkem v českých lesích (2021,2)

Typologická tabulka je přiložena níže pod obrazovou galerií nebo ji lze stáhnout na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů zde.

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Czech forestry is in an ecological, economic, political and social crisis. A bark beetle disaster has ravaged Czech forests, while the landscape is affected by a huge change. The price of timber and firewood has dramatically dropped. A conflict between economic and environmental ideologies is considered a basic problem of Czech forestry. To cultivate the Norway Spruce (Pi­cea abies) or not? To get a black and white answer to this question is not the aim of this article. We would like to point to the issue of spruce cultivation within a historic and public relationship. Society was historically overlooked not only by foresters, but also by politicians, and the public demand for forests has acquired key importance in the recent context. The bark beetle disaster is not a forestry problem anymore. It has become a public issue.
Details on forest management are posted in the text titles of the article figures.