Studoval systematickou biologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. V rámci studia zpracovával bezobratlé živočichy z mořského karbonu na severní Moravě, zejména trilobity. Po druhém ročníku přestoupil na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde v oboru obecná biologie vystudoval genetiku. V diplomové práci se zabýval testováním mutagenní aktivity vybraných insekticidů v testech na octomilce Drosophila melanogaster. Na postgraduální studia nastoupil na katedru zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde se pod vedením prof. RNDr. J. Buchara, DrSc. a doc. ing. Petra Rába, DrSc., věnoval cytogenetice pavouků. Po ukončení postgraduálu se vrátil na katedru genetiky a mikrobiologie PřF UK a stal se vedoucím výzkumné skupiny zabývající se cytogenetikou pavoukovců a prvoků, zejména s ohledem na evoluci polyploidie pohlavních chromozomů a meiotického dělení. Habilitoval se s prací zaměřenou na chromozomovou evoluci pavoukovců. Intenzivně spolupracuje s výzkumnými týmy z Austrálie, Německa, Maďarska, Španělska, Izraele, USA, Mexika, Japonska a Jihoafrické republiky. Je členem cytogenetické sekce Biologické společnosti, České arachnologické společnosti, paleontologické sekce České geologické společnosti a organizace amatérských geografů Zeměpisné sdružení.

Články v Živě