Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Uzavření a plnění smlouvy

Dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 1. Kdo je správcem Vašich údajů?

  Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 11000, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz.

 2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

  Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik – Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 11000, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

 3. Zpracování osobních údajů
  1. Osobní údaje smluvních stran obsažené ve smlouvě, včetně osobních údajů dalších fyzických osob uvedených ve smlouvě, budeme zpracovávat za účelem uzavření a plnění smlouvy, dle článku 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

  2. Za účelem výkonu a obhajoby našich právních nároků budeme zpracovávat výše uvedené osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje). Tyto osobní údaje budou k uvedenému účelu zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem v tomto případě je výkon a obhajoba našich právních nároků. Tyto osobní údaje budou pro uvedený účel zpracovávány po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt uvedených v obecně závazných právních předpisech. V případě uplatnění těchto právních nároků u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.

   Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

  3. V případě, že bude třeba smlouvu, jejíž jste smluvní stranou, zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), budou osobní údaje obsažené v této smlouvě zveřejněny v registru, a to v nezbytném rozsahu v souladu se Zákonem o registru smluv. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě splnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Poskytnutí údajů pro uvedený účel je tedy povinné a jejich neposkytnutí by znamenalo mj. porušení Zákona o registru smluv. V případě zveřejnění takové smlouvy v registru smluv dle Zákona o registru smluv budou osobní údaje zveřejněny pouze v omezeném v rozsahu v souladu s ustanovením § 3 tohoto zákona, tj. tak aby nebyly ohroženy nebo porušeny zájmy, práva nebo svobody Vás nebo výše uvedených subjektů údajů, zejména právo na ochranu soukromí.
 1. Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

  Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:
  • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť;
  • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, jiným orgánům veřejné moci);
  • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátům, exekutorům);
  • veřejnosti, v případě zveřejnění některých osobních údajů v registru smluv.
 1. Jaká jsou Vaše práva?

  Máte právo:
  • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz.

Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.