Fenotyp kosterních svalů – o čem vypovídají izoformy myozinu

Kosterní svaly zaujímají průměrně 60 % tělesné hmotnosti člověka v závislosti na věku a pohlaví, v našem těle máme zhruba 600 různých svalů. Jejich úlohou je především zajistit pohyb a správné držení těla, ale jsou též významným „termogenním orgánem“, protože přispívají k tvorbě tepla. Jistě jste někdy zažili nekontrolovaný třes celého těla, který se spustil v reakci na chlad, tomuto jevu se říká třesová termogeneze. Vedle toho jsou svaly zásobárnou bílkovin, která může být využita v terminální fázi delšího hladovění (jinak organismus svalovinu chrání před zužitkováním jako energetický zdroj). V neposlední řadě stav svalů ovlivňuje zdraví a vzhled našeho těla. Stále častější sedavý způsob života negativně působí na zdravotní kondici lidské populace, obracíme tedy pozornost ke svalům, jejich typům a k zákonitostem, které je ovlivňují. Podle rychlosti kontrakce se svaly rozlišují na dva protilehlé fenotypy; tonické s převahou pomalých svalových vláken a fázické s převahou rychlých, přičemž tato rychlost či pomalost souvisí i s rozdíly v metabolismu a struktuře jednotlivých typů vláken.

Použitá a doporučená literatura:

BOTTINELLI, Roberto; REGGIANI, C. Human skeletal muscle fibres: molecular and functional diversity. Progress in biophysics and molecular biology, 2000, 73.2-4: 195-262.

KOOPMAN, René, et al. The role of beta-adrenoceptor signaling in skeletal muscle: therapeutic implications for muscle wasting disorders. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 2009, 12.6: 601-606.

PETTE, Dirk; STARON, Robert S. Transitions of muscle fiber phenotypic profiles. Histochemistry and cell biology, 2001, 115.5: 359-372.

PŘENOSIL, Ondřej: Diferenciace typů svalových vláken a exprese těžkých řetězců myosinu v kosterních svalech potkana. Vliv tyriodních hormonů v průběhu postnatálního vývoje. 2008. Diplomová práce PřF UK. Dostupná v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy

RODRIGUES, Anna C. Z., et al. The sympathetic nervous system regulates skeletal muscle motor innervation and acetylcholine receptor stability. Acta Physiologica, 2019, 225.3: e13195.

SCHIAFFINO, S. Fibre types in skeletal muscle: a personal account. Acta physiologica, 2010, 199.4: 451-463.

SORSA, Tia; POLLESELLO, Piero; SOLARO, R. John. The contractile apparatus as a target for drugs against heart failure: interaction of levosimendan, a calcium sensitiser, with cardiac troponin c. Molecular and cellular biochemistry, 2004, 266.1-2: 87-107.

SOUKUP, Tomáš; SMERDU, Vika. Effect of altered innervation and thyroid hormones on myosin heavy chain expression and fiber type transitions: a mini-review. Histochemistry and cell biology, 2015, 143.2: 123-130.

ŽURMANOVÁ, Jitka; SOUKUP, Tomáš. Comparison of myosin heavy chain mRNAs, protein isoforms and fiber type proportions in the rat slow and fast muscles. Physiological research, 2013, 62.4: 445-453.

The human body contains about 600 individual skeletal muscles representing 60 % of body weight on average, depending on age and gender. The main task of skeletal muscles is to ensure movement and maintain our posture, however, they also play an important role in thermogenesis as they enable us to generate heat by "shivering". You will surely at some point have experienced an uncontrolled shiver all over the body that was triggered in response to cold. This phenomenon is called "shivering thermogenesis". Furthermore, muscles are a storehouse of protein that can be used in the terminal phase of longer starvation (otherwise the body protects the muscle from use as an energy source). Last but not least, the condition of the muscles affects the health and appearance of our body. An increasingly common sedentary lifestyle has a negative effect on the health of the human population, so we pay attention to muscles, their types, and the rules which may affect them. Depending on the rate of contraction, the muscles differentiate into two outlying phenotypes; tonic with a predominance of slow muscle fibers and phasic with a predominance of fast ones, which are also related to differences in metabolism and the structure of the individual types of fibers.

Materiály k výuce

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.