Je čas začít přepisovat učebnice virologie? Viry a symbióza

Viry byly dlouho považovány pouze za parazity více či méně škodlivé pro své hostitele. Převratné objevy posledních let ukázaly, že všudypřítomné viry, jejich mnohost, genetická rozmanitost a dynamické symbiotické vztahy s hostiteli je staví do centra vývoje života na Zemi. Většina virů má patrně s hostiteli komenzální vztahy a na hostitele nemá negativní dopad. Mohou však být „zásobárnou" sekvencí (a nových funkcí) pro hostitele v případě stresů vyžadujících rychlé změny. Viry, které jsou v antagonistickém vztahu k hostiteli, se nyní zdají být spíše zvláštností. Tyto viry se podílely a podílejí na vývoji imunitních systémů hostitelů, ovlivňují mnohost populací a ekologické vztahy. Viry vytvářející mutualistický vztah s hostiteli jsou důležité pro přežívání hostitelů. Symbiogenetické viry zanechávají v genomu hostitelů své sekvence a mohou je poskytnout pro další vývojové inovace.

Seznam nejdůležitějších citací z použité literatury:

COLSON, Philippe; LA SCOLA, Bernard; RAOULT, Didier. Giant Viruses of Amoebae: A Journey Through Innovative Research and Paradigm Changes. Annual review of virology, 2017, 4: 61-85.
MÁRQUEZ, Luis M., et al. A virus in a fungus in a plant: three-way symbiosis required for thermal tolerance. science, 2007, 315.5811: 513-515.
MI, Sha, et al. Syncytin is a captive retroviral envelope protein involved in human placental morphogenesis. Nature, 2000, 403.6771: 785-789.
ROOSSINCK, Marilyn J.; BAZÁN, Edelio R. Symbiosis: viruses as intimate partners. Annual review of virology, 2017, 4: 123-139.
STRAND, Michael R.; BURKE, Gaelen R. Polydnaviruses as symbionts and gene delivery systems. PLoS pathogens, 2012, 8.7: e1002757.
TENOEVER, Benjamin R. The Evolution of Antiviral Defense Systems. Cell host & microbe, 2016, 19.2: 142-149.
XU, Ping, et al. Virus infection improves drought tolerance. New Phytologist, 2008, 180.4: 911-921.

Viruses have long been considered to be just parasites that are more or less harmful to their hosts. The ground-breaking discoveries of the last few years have shown that these ever-present viruses, their abundance, genetic variety and dynamic symbiotic relationships with the host places them at the centre of the development of life on Earth. Most viruses evidently have commensal relations with their hosts, on which they do not have a negative effect. However, they can serve as a source of sequences (and new functions) for the host in the event of stresses that demand rapid changes. Viruses in an antagonistic relationship now appear to be unusual. These viruses have taken part in the development of their host's immune systems and have an influence on the abundance of the population and ecological relations. Viruses creating mutualistic relationships with the host are important for the latter's survival. Symbiogenetic viruses leave their sequences in the genome of their hosts and can provide them for further developmental innovations.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 1/2021 vychází ve čtvrtek 11. února

Z obsahu:

Arktida její reakce na globální oteplování – příběh české vědy – Josef Elster, Zdeněk Lyčka

Quo vadis, vermis?“ Kam směřuje helmintoterapie II. – Kateřina Jirků, Milan Jirků

Laboulbeniales – nejprapodivnější houboví paraziti – Ondřej Koukol, Danny Haelewaters

Tavolníky známé, neznámé 2. – Roman Businský

Jak si květní sněti ochočily rostliny i opylovače I. – Marek Kasner a kolektiv autorů

Sněženky – neobyčejná variabilita dobře známého rodu – Pavel Sekerka

K výuce: Regionální botanika aneb Kam u nás za rostlinami. Na hřebeny Krkonoš – Tomáš Urfus, Jindřich Chrtek

Živá půda 6. Jak organismy v půdě fungují – Vladimír Šustr a kolektiv autorů

Modrásek pumpavový, záhadný obyvatel podhorských trávníků – Alena Sucháčková Bartoňová, Zdeněk F. Fric, Martin Konvička

Pavouci šestiočky – případ extrémní diverzifikace ve Středozemí 2. – Milan Řezáč

Výr velký a jeho nelehký osud III. Nesnadná cesta k ochraně – Jan Andreska, Dominik Andreska

Jak krkavcovití ptáci dokážou kreativně vnímat i proměňovat své okolí – Roman Figura, Daniel Sosna

Pozdravy od protinožců. Jména živočichů přejatá z domorodých jazyků Austrálie a Oceánie 5. – Ondřej Pivoda

Věda fotogenická – popularizace Akademie věd ČR v roce 2020


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.