Vystudovala Molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a poté získala doktorát z Vývojové biologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje v sekci Reprodukce a vývojové biologie savců na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, v.v.i.

Svoji vědeckou činnost soustřeďuje na studium vývojových procesů u savců na molekulární úrovni. Hlavní řešenou problematikou jsou změny v hladinách bílkovin a v buněčných signalizacích během diferenciace nervových kmenových buněk, v souvislosti s výběrem a možným použitím buněk v léčbě poškození míchy a některých neurodegenerativních onemocnění. Zabývá se též molekulární odpovědí nádorových buněk na protinádorovou terapii a hledáním proteinů, které by naznačily rozvoj rezistence buněk a tím neúčinnost léčby. Používá zejména pokročilé metody studia bílkovin a jejich posttranslačních modifikací. Kromě proteinů přítomných v buňkách, studuje i proteiny uvolňované buňkami do krevní plasmy nebo kultivačního média (cytokiny, růstové faktory apod.).

Je autorkou odborných článků v prestižních vědeckých periodikách, několika knižních kapitol a přednášek na mezinárodních vědeckých konferencích. Absolvovala vědecké stáže v USA na Johns Hopkins University a University of California San Diego. V roce 2008 získala cenu Arnolda Beckmana a cenu za nejlepší publikaci ÚŽFG AV ČR, v.v.i.

Články v Živě