Podpěrovské inspirace v botanice

Josef Podpěra byl osobností české i mezinárodní botanické scény, jež výrazně ovlivnila dění v oboru zejména v první polovině 20. století. Přetrvalo jeho dílo? Článek se věnuje zejména Podpěrově bádání o fytogeografii stepí a také jeho přínosu bryologii. Ukazuje, že široce koncipovaný výzkum opírající se o mimořádnou terénní zkušenost a výbornou znalost literatury přivedl Podpěru k řadě poznatků, na nichž oba obory staví dodnes.

 

Citovaná a použitá literatura:

CHYTRÝ, Milan, et al. A modern analogue of the Pleistocene steppe-tundra ecosystem in southern Siberia. Boreas, 2019, 48.1: 36-56.
LOŽEK, Vojen. K otázce stepí ve střední Evropě. Zprávy České botanické společnosti, 1971, 6.3: 226-232.
MARTINOVSKÝ, Jan O. Srovnávací fytogeografická studie tzv. Babinských orchideových luk a travinných společenstev jim podobných. Mostecko – Litvínovsko, Regionální studie, ser. natur., 1967, 4: 45-93.
MARTINOVSKÝ, Jan O. Srovnávací fytogeografická studie k problematice středoevropské stepi. Severočeskou přírodou, 1971, 2: 43-107.
MEUSEL, Hermann. Die Grasheiden Mitteleuropas: Versuch einer vergleichend-pflanzengeographischen Gliederung. Botanisches Archiv, 1940, 41: 357-519.
NOVÁK, Jan, et al. Soil charcoal elucidates the role of humans in the development of landscape of extreme biodiversity. Land Degradation and Development, 2019, 30.13: 1607-1619.
PODPĚRA, Josef. Ueber das Vorkommen der Avena desertorum Lessing in Böhmen. Österreichische Botanische Zeitschrift, 1902, 52.9, 333-338.
PODPĚRA, Josef. Studien über die thermophile Vegetation Böhmens. Botanische Jahrbücher, 1904, 34, Beiblatt 76, 1-39. 
PODPĚRA, Josef. O vlivu periody glaciální na vývoj květeny zemí českých. Věstník klubu přírodovědeckého v Prostějově, 1904, 6: 127-141.
PODPĚRA, Josef. Vývoj a zeměpisné rozšíření květeny v zemích českých ve srovnání s poměry evropskými, 1906, Mor. Ostrava.
PODPĚRA, Josef. Vergleichende Studien über das Stipetum stenophyllae. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes, Stiftung Rübel, in Zürich, 1930, 6, 1-20.
PODPĚRA, Josef. Conspectus muscorum europaeorum, 1954, Nakladatelství ČSAV.
ROLEČEK, Jan, et al. Reliktní vegetace na mezických stanovištích. Zprávy České botanické společnosti, 2015, 50.2: 201-245.
ROLEČEK, Jan, et al. Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia, 2019, 49, in press. https://doi.org/10.1127/phyto/2019/0255
WILLNER, Wolfgang, et al. Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia, 2019, 91.1: 25-49.

Josef Podpěra was a well-known figure on the Czech and international botanical scene, who significantly influenced the field especially in the first half of the 20th century. Has his work endured? This article focuses mainly on Podpěra's research into the phytogeography of the steppes and to a lesser extent on his contribution to bryology. We show that his broadly con­ceived research, based on his extraordinary field experience and excellent knowledge of literature, has led him to a number of findings on which both fields have so far relied.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Česká geologická služba pořádá Geologický den – přijďte zažít práci geologa na vlastní kůži!

Bohatý program pro malé i velké proběhne v pátek 21. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. června od 9 do 18 hodin v areálu České geologické služby na pražském Klárově (MHD Malostranská) v historické budově bývalého Klárova ústavu. V rámci akce bude zpřístupněna také kaple sv. Rafaela. Upozorňujeme, že akce se koná zejména ve venkovních prostorách, proto doporučujeme v případě deštivého počasí deštníky či pláštěnky s sebou. Vstup na akci je zdarma.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.