Přírodou nivy spojené Orlice a blízkého okolí

Použitá a citovaná literatura

BALATKA, Břetislav a Jaroslav SLÁDEK. Říční terasy v českých zemích. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

BALATKA, Břetislav a Jaroslav SLÁDEK. Pleistocenní vývoj údolí Jizery a Orlice. Praha: ČSAV, 1965.

GRULICH V. et CHOBOT K. (eds.), 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda. 35: 1–178. ISSN 1211–3603.

RADOUŠ, František. Povodí Orlice. Popis horo- a vodopisný a přehled žádoucích vodních úprav. Náklad Orlického komitétu. Tisk J. Sluky v Opočně. 1908

ROČEK, Zbyněk. Příroda Orlických hor a Podorlicka. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1977. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.

VAVŘÍNOVÁ, M. Geomorfologický vývoj středního povodí Tiché a Divoké Orlice. Sbor. České spol. zeměpisné, 47: 77–82. Praha, 1942.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Navštivte Výstavu fotografií pořízených zaměstnanci Akademie věd České republiky "Věda fotogenická", je sestavena ze soutěžních příspěvků zaslaných do stejnojmenné soutěže, která se letos konala již po desáté. Hlavní myšlenkou projektu Věda fotogenická je propojení vědy a umění. Nahlédněte na vědu očima vědců!


... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.