Po studiu chemie a biochemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze nastoupila v r. 1961 do Fyziologického ústavu ČSAV (nyní AV ČR, v. v. i.) jako vědecká pracovnice. V r. 1989 byla zvolena do Komory volených zástupců ČSAV, v r. 1993 do Akademického sněmu AV ČR. V letech 1993–2001 pracovala v Akademické radě AV ČR ve funkci místopředsedkyně Akademie věd, v letech 2001–05 byla její předsedkyní. Specializuje se na časový program savců včetně člověka - řízení a molekulární mechanismy cirkadiánních (zhruba denních) rytmů a rytmů sezonních a jejich synchronizace s vnějším dnem. Publikovala přes 100 článků v impaktovaných časopisech, jednu monografii a více kapitol v knihách. Je členkou Poradního výboru Společnosti pro výzkum biologických rytmů se sídlem v USA, četných univerzitních a fakultních vědeckých rad a Vědecké rady AV ČR. Přednášela na mnoha mezinárodních konferencích, např. opakovaně na Gordon konferencích a Evropském endokrinologickém kongresu, na konferenci National Institute of Health a Cold Spring Harbour konferenci apod. Je nositelkou Ceny České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Senior Fellowship in Neuroscience Award, získala státní medaili za zásluhy 2. stupně a zlatou medaili UK. Je zakládající členkou Učené společnosti České republiky.

Články v Živě