Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde ukončil studium antropologie v roce 1972 a posléze v roce 1981 obhájil kandidátskou práci. Krátce pracoval jako sportovní antropolog v Českých Budějovicích a jako klinický antropolog na Fakultě dětského lékařství v pražském Motole. Od roku 1986 působil ve Francii. V roce 1991 získal titul PhD. na Ústavu lidské paleontologie při Národním muzeu v Paříži (IPH, MNHN). V letech 1992 až 2014 pracoval jako vědecký pracovník Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) při Univerzitě v Bordeaux.

V současné době působí jako profesor katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze, kde vede studentské práce v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Je rovněž emeritním Directeur de Recherche při Univerzitě v Bordeaux.

Zabývá se kosterní biologií, metodami odhadu demografických parametrů podle kostry, pohlavním dimorfismem skeletu člověka. V oblasti paleoantropologie byl koeditorem monografie o svrchněpaleolitických nálezech lidských pozůstatků z pohřebního areálu v Předmostí u Přerova. Účastnil se celé řady mezinárodních grantů revidujících řadu fosilních nálezů (Cavillon-Menton, Cro-Magnon ve Francii, Lagar Velho v Portugalsku, Dolní Věstonice a Zlatý kůň v České republice). Studoval pánevní pozůstatky řady fosilních nálezů člověka v Evropě a Předním východě. V bioarcheologii se účastnil zpracování kosterních souborů z velkomoravských Mikulčic i novověkého pohřebiště Sv. Benedikta v Praze-Kotva. Absolvoval řadu pobytů na univerzitách i muzeích tří kontinentů i terénních výzkumů v Mongolsku a Francouzské Polynézii.

Články v Živě