Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po studijním pobytu na Biofyzikálním ústavu AV ČR se stal vědeckým aspirantem tamtéž, v r. 1992 obhájil disertační práci a získal hodnost kandidáta biologických věd v oboru biofyzika. Po postdoktorandském pobytu v Québecu, kde se věnoval vyšším úrovním organizace chromatinu v buněčném jádře, se stal vedoucím laboratoře na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně a později vedoucím Laboratoře funkční genomiky a proteomiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Přednáší na Přírodovědecké fakultě MU a rovněž působí v roli garanta oborů genomika a proteomika v rámci navazujícího magisterského a doktorského studia. Své výzkumné aktivity rozvíjí především v Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě, a to v oblastech biologie telomer, struktury chromatinu a rostlinné epigenetiky. Je autorem více než 90 publikací v mezinárodních odborných časopisech a několika kapitol v odborných knihách.

Články v Živě