Je zoolog a ekolog, popularizátor vědy. V r. 1963 nastoupil do muzea v Šumperku, odkud odešel v r. 1967 do Ústavu krmivářského průmyslu a služeb v Praze. V letech 1969–85 byl vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR (Ústav krajinné ekologie). Od r. 1985 do současnosti pracuje na České zemědělské univerzitě v Praze, zprvu na Ústavu aplikované ekologie a od r. 1990 na nově založené Lesnické fakultě ČZU, od r. 2007 na oddělené Fakultě životního prostředí. Řadu let vedl katedru ekologie, dvě funkční období (1990–­96) byl proděkanem pro vědu a zahraniční styky. Habilitoval se v oboru ekologie, v tomto oboru byl také jmenován profesorem. Přednáší obecnou ekologii, ekologii stanovišť, metody studia ekosystémů, zoologii a ornitologii. Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na studium obratlovčí složky ekosystémů a její využitelnost pro bioindikaci, biodiagnostiku a ekologický monitoring. V ČR položil základy kvantitativních výzkumů ptáků, je i zakladatelem kvadrátového mapování avifauny a monitoringu ptačích populací. Několik desetiletí působil ve výboru České společnosti ornitologické, z toho více než 10 let jako její předseda. Je členem vědeckých a oborových rad několika fakult, redakčních rad Živy, Sylvie a Folia Zoologica, delegátem ČR v European Bird Census Council. Je autorem a spoluautorem více než 300 odborných článků a 40 knih, skript a monografií, z nichž nejvýznamnější jsou Fauna ČR – Ptáci, Atlasy hnízdního rozšíření ptáků v ČR (1973–77, 1985–89 a 2001–03) a Atlas zimního rozšíření (1982–85). Ze zahraničních stáží je významné několikaleté působení na ostrově Sokotra (Jemen). Jeho odborné a populární knihy o ptácích a přírodě zejména z nakladatelství Artia a Aventinum vyšly v opakovaných vydáních v mnoha jazykových mutacích.

Články v Živě