Zoolog, ekolog, popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Praze. V r. 1963 nastoupil na umístěnku do muzea v Šumperku, odkud odešel v r. 1967 do Ústavu krmivářského průmyslu a služeb v Praze. V letech 1969–85 byl vědeckým pracovníkem Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Od r. 1985 do současnosti pracuje na České zemědělské univerzitě v Praze, nejprve na Ústavu aplikované ekologie tehdejší VŠZ v Kostelci n. Č. lesy, později v Praze. V r. 1990 se stal jedním ze zakládajících členů nové Lesnické fakulty ČZU v Praze. Řadu let vedl katedru ekologie, dvě funkční období (1990-96) byl proděkanem pro vědu a výzkum a zahraniční styky. Habilitoval se v oboru ekologie, v tomto oboru byl také jmenován profesorem. V r. 2007 přešel na nově vytvořenou Fakultu životního prostředí. Přednáší či přednášel Obecnou ekologii, Metody studia ekosystémů, Ekologii stanovišť, Zoologii obratlovců i bezobratlých a Ornitologii. Jeho hlavním vědeckým zájmem je zoologie obratlovců, především ornitologie. Univerzitu reprezentoval na několika Světových ornitologických kongresech a zastával funkce ve významných evropských ornitologických výborech. V ČR položil základy kvantitativních výzkumů ptáků, založil kvadrátové mapování avifauny (běží nepřetržitě od r. 1973) a monitoring ptačích populací (Jednotný program sčítání ptáků – běží od r. 1981). V ČR se tak stal kvadrátovým mapováním ptáků vlastně iniciátorem mapování všech druhů organismů, která probíhají v jednotné mapovací síti. Zabývá se i využitím obratlovců z hlediska bioindikace a biomonitoringu. Za soubory těchto prací obdržel cenu ČSAV, další cenu ČSAV i za soubor prací o společenstvech živočichů na výsypkách po těžbě uhlí a jejich využití z hlediska krajinné ekologie. Několik desetiletí působil ve výboru České společnosti ornitologické, zprvu jako jednatel, 10 let jako její předseda. Je či byl členem vědeckých a oborových rad několika fakult, redakčních rad časopisů Živa, Sylvie a Folia Zoologica. Je autorem či spoluautorem více než 500 vědeckých a odborných článků a více než 50 knih a monografií. Nejvýznamnějšími z nich jsou pětidílná Fauna ČR – Ptáci 1, 2/I, 2/II a 3/I, 3/II a čtyři Atlasy hnízdního rozšíření ptáků v ČR z let 1973–77, 1985–89, 2001–03 a 2014–17, z nichž předposlední obdržel ocenění Kartografické společnosti ČR jako nejlepší soubor map k r. 2006, cenu MŽP ČR a cenu Hlávkovy nadace. Kromě toho je držitelem další ceny Hlávkovy nadace za práce v ornitologických výzkumech v r. 2013. Jeho odborné a populární knihy o přírodě zejména z nakladatelství Artia a Aventinum vyšly v opakovaných vydáních v mnoha jazykových mutacích.

Články v Živě