Vystudoval na Katedře geologie a paleontologie PřF UK v Praze. Je kurátorem Chlupáčova muzea historie Země. Participuje na výuce Ústavu geologie a paleontologie v přednáškách a cvičeních. Zpracovává obsáhlý materiál svrchnokřídových belemnitů Ruské platformy, Zakaspicka, střední Asie a střední Evropy. S diplomanty a doktorandy tvoří řešitelský tým zaměřený na biostratigrafii, paleontologii, paleoekologii a bioeventostratigrafii české křídové pánve (ČKP). V současnosti se mimo jiné zabývá problematikou hranice jura-křída, paleooceánografií a integrovanou stratigrafií boreální a tethydní oblasti. Kompletně zpracoval belemnitovou faunu severní polokoule v intervalu cenoman – coniak (stratigrafie, paleobiogeografie, bioeventostratigrafie, taxonomie), prokázal migrační cesty přes severní polární oblasti v období turonu, dále pak objevil velké mořské plazy (mosasaury a plesiosaury) v oblasti severozápadních Čech, zjistil důležité bioeventy v rámci výskytu hlavonožců, popsal zbytek doposud nejstaršího známého kalmara na světě a několik nových taxonů teuthidů a belemnitů. Podílel se na zpracování nálezu prvních kosterních zbytků dinosaura v ČR. Je organizátorem a spoluorganizátorem několika úspěšných expedic do oblastí severní Sibiře, Povolží a Dálného východu a spoluorganizátorem a vědeckým koordinátorem 1. česko-mongolské paleontologické expedice Gobi0609 zaměřené na výzkum dinosauřích lokalit Mongolska. Vede exkurze z historické a stratigrafické geologie a paleontologie v ČR a na Krymu. Je autorem a spoluautorem několika odborných i populárních knih, řady odborných článků a skript Základy systematické paleontologie. Získal cenu děkana PřF UK pro mladého pracovníka za vynikající výkony a Purkyňovu cenu časopisu Živa za popularizaci biologických věd. Je členem poradního sboru Hrdličkova muzea člověka UK, koordinátorem geologické sekce pro OVV a člen poradního sboru Západočeského muzea Plzeň.

Články v Živě