Vystudoval obor fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V letech 1982–86 absolvoval vědeckou aspiranturu v Ústavu experimentální botaniky ČSAV v Praze pod vedením Ing. Jana Krekuleho, CSc. Tématem jeho vědecké práce, kterou obhájil v r. 1987, bylo elektrofyziologické studium fotoperiodické květní indukce u merlíku červeného (Chenopodium rubrum). V r. 1986 byl přijat do hydrobotanického oddělení Botanického ústavu ČSAV v Třeboni, dnes pracuje v Úseku ekologie rostlin BÚ AV ČR, v. v. i. Na tomto pracovišti se věnuje ekofyziologii vodních, mokřadních a masožravých rostlin. Od r. 1992 se zaměřil na soustavné studium a introdukci zejména aldrovandky (Aldrovanda) a vodních druhů bublinatek (Utricularia). Zabývá se fotosyntézou, minerální výživou a růstovými zvláštnostmi masožravých rostlin. Významným způsobem se podílí na správě Sbírky vodních a mokřadních rostlin, kde vede kultivace vodních masožravých druhů (aldrovandky a 30 druhů rodu bublinatky). Je autorem asi 130 impaktových publikací a od r. 1993 členem redakční rady časopisu Živa.

Články v Živě