Z Velké kotliny v Hrubém Jeseníku bylo podle posledních zjištění uváděno celkem 705 druhů, poddruhů a kříženců cévnatých rostlin. Z tohoto celkového počtu taxonů je v současnosti ověřeno a nově nalezeno celkem 390. Tím se Velká kotlina řadí na přední místo v počtu taxonů přírodních lokalit. Příčin této druhové diverzity je povícero, jednou z nich je geodiverzita horninového podkladu, resp. poměrně častý výskyt vápnitých hornin a vodou transportovaného vápníku. O tom se dříve nevědělo a přítomnost mnoha kalcifilních druhů se vysvětlovala všelijak, především pro nedostatečnou znalost geologických poměrů této lokality. Dnes víme, že se tu kromě převládajících fylitů vyskytují i vápnité metatufy a důležitým zdrojem vápníku jsou křemen-karbonátové žíly. Důležitou roli hraje rovněž transport vyplavovaného Ca, resp. Ca(HCO3)2. Proto ve Velké kotlině rostou kalcifilní druhy rostlin, místy dokonce společně s acidofilními.

K dalšímu čtení v Živě: seriál L. Bureše a kol.: Fenomén Velká kotlina (Živa 2008, 1–4, 6 a 2019, 1)

1. Charakter, historie poznávání a vývoj, 2. Geologické a půdní poměry, 3. Voda, sníh a laviny, 4. Lišejníky a mechorosty, 5. Cévnaté rostliny, 6. Členovci, 7. Minulost, současnost a budoucnost

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

According to the latest findings, a total of 705 species, subspecies and hybrids of vascular plants have been reported from the Velká kotlina cirque in the Hrubý Jeseník Mts. Out of this total number of taxa, 390 are currently verified and newly found. This makes the Velká kotlina cirque one of the leaders in the number of taxa of natural habitats. Among the many causes of this species diversity, this paper focuses on geodiversity of the rock base, relatively frequent occurrence of calcareous rock and calcium transported by water. This was previously unknown, and the presence of many calcifile species has been explained in many ways, mainly due to the lack of knowledge of the geological conditions of the sites. Today we know that in addition to the predominant phyllites there are calcareous calcatufa, and also quartz-calcite dykes as other source of calcium. An important role is played by transport of washed out Ca, respectively Ca(HCO3)2. Hence calcifile plant species grow in the Velká kotlina cirque, sometimes even together with acidophilic ones.