Nárůst invazních druhů hmyzu na našem území (podobně jako v jiných evropských zemích) je v posledních dvou desetiletích enormní. Počet zaznamenaných invazních druhů za uplynulých 20 let je shodný s jejich součtem za celé 20. století. Celkem bylo za toto období zaznamenáno 68 nových invazních druhů hmyzu. Většina z nich byla zavlečena náhodně a řada z nich má negativní environmentální nebo ekonomické dopady. Nejvíce invazních druhů hmyzu je evidováno v řádu polokřídlí (Hemiptera; křísi, mšice a ploštice), dále brouků (Coleoptera) a motýlů (Lepidoptera), méně jsou zastoupeny řády dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí (Hymenoptera) a jednotlivými druhy rovnokřídlí (Orthoptera) a třásnokřídlí (Thysanoptera). Největší podíl invazních druhů tvoří fytofágové, mnohem méně je zoofágů (predátorů a parazitů) a saprofágů. Nejvíce invazních druhů hmyzu bylo do Evropy zavlečeno ze Severní Ameriky, na druhém místě je Střední až Východní Asie, významný podíl představují také středozemní druhy. Za každý rok po r. 2010 je vybrán jeden významnější příklad invazního druhu a krátce komentován.

K dalšímu čtení v Živě:

Zavíječ zimostrázový – nový invazní druh v České republice (2016, 1)

Vetřelci na obzoru – kněžice mramorovaná a kněžice zeleninová (2016, 3)

Šíření ambrozie peřenolisté: co nás nejspíš čeká a jak se můžeme bránit invazi (2017, 1)

Invazní ambrozie peřenolistá – příklad reakce na měnící se klima (2018, 5)

Slunéčko východní – „užitečná“ invaze? (2018, 5)

Kněžice mramorovaná na Moravě i v Čechách (2019, 2)

Za invazní ambrozií k nám dorazila světlopáska ambroziová (2020, 1)


Citovaná a použitá literatura:

Březíková, Milena. Štítenka brslenová – obtížný škůdce brslenu. Rostlinolékař, 2018, 29.1: 15–16.

Kment, Petr; Březíková, Milena. First record of the invasive brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Czech Republic. Klapalekiana, 2018, 54: 221–232

PULTAR, Oldřich. Tmavka – nový škůdce peckovin. Rostlinolékař, 2014, 25. 3: 23–25.

Růžička, Tomáš. Nové škodlivé organismy zjištěné nebo sledované při rostlinolékařských činnostech ÚKZÚZ v letech 2016 a 2017. Rostlinolékař, 2018, 29. 1: 16–19.

Sitek, Jan; Vacula, Dušan. Faunistic records from the Czech Republic – 371. Klapalekiana, 2014, 50: 255–256.

ŠUMPICH, Jan. Motýli Narodních parků Podyjí a Thayatal = Die Schmetterlinge der Nationalparke Podyjí und Thayatal. Přeložil Martin HAMMERLE. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí, 2011.

Seznam použité literatury k tabulce 1 je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The increase of invasive insect species has been enormous in the Czech Republic in the last two decades (as in other European countries). The number of recorded invasi­ve species over the past 20 years is the same as their sum for the entire 20th century. A total of 68 new invasive insect species were recorded in this period. Most of them were introduced accidentally and many have negative environmental or economic impacts. Most invasive insect species are registered in the orders Hemiptera (leaf- and treehoppers, aphids, and bugs), beetles (Coleoptera) and moths (Lepidoptera), while less represented are Diptera, Hymeno­ptera, and individual species in Orthoptera and Thysanoptera. The largest proportion of invasive insects are phytophagous, while much fewer in number are zoophagous (predators and parasites) and saprophagous. Most invasive species were introduced to Europe from North America, followed by Central and East Asia, a significant proportion is also created by Mediterra­nean species. One important example of an invasive species is selected and briefly commented upon for each year after 2010.