Regionální botanika aneb Kam u nás za rostlinami. Na hřebeny Krkonoš

Výukově laděný článek popisuje trasu Obřím dolem, přes Úpské rašeliniště do Modrého sedla, přičemž se soustředí zejména na významné druhy cévnatých rostlin v jejím okolí. Vybrané aspekty krkonošské flóry jsou zde ilustrovány v rámci několika montánních až subalpínských biotopů, které jsou zasazeny do regionálního kontextu.

K dalšímu čtení v Živě

Rostlinný endemismus a endemity české květeny (2012, 4)

tematický blok článků o Krkonoších (2013, 4)

Doporučená základní regionálně biologicko-batanická literatura

ČEŘOVSKÝ, Jan, Zdenka PODHAJSKÁ a Danuše TUROŇOVÁ. Botanicky významná území České republiky = Important plant areas in the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007.

KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich CHRTEK, et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019.

KUBÁT, Karel. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002.

Květena ČSR/ČR, díl. 1-8

Chráněná území ČR I. - XL. dostupné „online” na: https://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/chranena-uzemi-cr

Internetové zdroje

www.botany.cz

www.pladias.cz

Příklady recentní regionálně zaměřené literatury

LEPŠÍ, Petr, et al. Červená kniha květeny jižní části Čech. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013.

BUREŠ, Leo. Chráněné a ohrožené rostliny Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Olomouc: Rubico, 2013.

série článků: Additamenta ad Floram Republicae Bohemicae a výsledky floristických kurzů ČBS – časopis Zprávy ČBS.

This pedagogically-orientated article describes a hiking trail through the glacial valley of Obří důl, along the Úpské rašeliniště moor to the Modré sedlo saddle with a special focus on surrounding significant species of vascular plants. Selected aspects of Giant Mountains flora are illustrated by several mountainous to subalpine biotopes contextualised within a regional framework.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Instagramu Navštivte nás na Facebooku

Seznamte se a připomínkujte strategický plán rozvoje českého školství. Veřejná konzultace probíhá od 2. dubna do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání. Během této konzultace si můžete prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit své názory, připomínky a podněty.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.