Pro účely studií zabývajících se biodiverzitou postindustriálních stanovišť jsou mravenci zpravidla atraktivní méně než mnohé jiné skupiny bezobratlých (samotářské včely, pavouci aj.), protože zahrnují menší počet druhů, z nichž většina kolonizuje raně sukcesní stadia poměrně pomalu, vyžadují speciální techniku sběru a neuspokojivá podoba červeného seznamu mravenců České republiky vytváří chybný dojem, že vzácných či ohrožených druhů mravenců je u nás velmi málo, a není tedy třeba se jimi vůbec zabývat. Opak je pravdou: také společenstva mravenců se vyvíjejí, mezi mravenci je řada vzácných druhů a pro mnohé z nich jsou antropogenní stanoviště důležitými útočišti. Kromě toho mravenci jako jedna z mála skupin bezobratlých zásadně ovlivňují řadou způsobů vegetační kryt stanoviště, a tím i utváření společenstev jiných organismů.

K dalšímu čtení v Živě

Úskalí výzkumu střevlíků 1. Co vlastně říkají zemní pasti? (2021, 4)

Ekologická obnova krajiny. Co člověk poničil, měl by zase napravit (2020, 5)

Antropogenní stanoviště jako nově nalezený ráj pro ohrožené druhy? (2019, 5)

Kdo je v pasti, aneb problémy sběru terénních dat o hmyzu (2015, 6)

Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím (2014, 6)

Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí (2014, 2)

Co a jak sdílejí mravenci s rostlinami – je myrmekofilie významná pro utváření ekosystémů? (2012, 4)

Měkkýši lomů v Českém krasu (2012, 3)

Hrady jako útočiště zajímavých společenstev měkkýšů (2003, 2)

Přispívají mravenci k šíření rostlin na odkalištích? (2001, 4)

Použitá a citovaná literatura

DVOŘÁČKOVÁ, Markéta, et al. Diversity of ant community in ore sedimentation basin under different regimes of reclamation. Polish Journal of Ecology, 2018, 66.2: 139-152.

HOLEC, Michal; FROUZ, Jan. Ant (Hymenoptera: Formicidae) communities in reclaimed and unreclaimed brown coal mining spoil dumps in the Czech Republic. Pedobiologia, 2005, 49.4: 345-357.

HOLEC, Michal Manica rubida (Latreille, 1802) a Myrmica gallienii Bondroit, 1919 (Hymenoptera: Formicidae) v krajině poznamenané těžbou hnědého uhlí: druhy neobvyklé pro okolní krajinu. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 2003, 24: 52-54.

JÍLKOVÁ, Veronika, et al. Effects of the ants Formica sanguinea, Lasius niger, and Tetramorium cf. caespitum on soil properties in an ore-washery sedimentation basin. Journal of Soils and Sediments, 2017, 17.8: 2127-2135.

KOVÁŘ, Pavel; VOJTÍŠEK, Pavel; ZENTSOVÁ, Irena. Ants as ecosystem engineers in natural restoration of human made habitats. Journal of Landscape Ecology, 2013, 6.1: 18-31.

PECH, Pavel. Mravenci dvou chráněných území v jižních Čechách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 2009, 49: 83-85.

PECH, Pavel. Myrmica curvithorax (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic: a contribution to the knowledge of its distribution and biology. Klapalekiana, 2013, 49: 197-204.

PECH, Pavel. Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. Živa, 2014, 2: 79-83.

PECH, Pavel; FRIC, Zdeněk. Malacofauna on coal-ash settling basins comparison of a functional basin to a basin abandoned for 26 years. Environment Protection Engineering, 2013, 39.3.

SEBEK, Pavel, et al. Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: The diversity, composition, and conservation value of associated communities. Forest Ecology and Management, 2016, 380: 172-181.

PECH, Pavel; WERNER, Petr. Faunistic records of the Czech Republic - 250. Hymenoptera: Formicidae. Klapalekiana, 2008, 44: 74.

SEIFERT, Bernhard. The ecology of Central European non-arboreal ants – 37 years of a broad-spectrum analysis under permanent taxonomic control. Soil Organisms, 2017, 89.1: 1–69.

SEIFERT, Bernhard. The ants of central and north Europe. Lutra Verlags-und Vertriebsgesellschaft, Tauer, 2018.

TROPEK, Robert, et al. Restoration management of fly ash deposits crucially influence their conservation potential for terrestrial arthropods. Ecological engineering, 2014, 73: 45-52.

VOHRALÍK, Vladimír; WERNER, Petr. Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Dolního Poohří. 2016, Klapalekiana 52: 79–89.

VOHRALÍK, Vladimír; WERNER, Petr, AMCHA, Pavel. Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) Dolního Povltaví. Klapalekiana, 2018, 54: 253–274.

For the purposes of biodiversity studies of post-industrial habitats, ants are as a rule less attractive than many other invertebrate groups (solitary bees, spiders, etc.) because they include fewer species, most of which colonise early successional stages relatively slowly, they require special collection techniques, and the unsatisfactory form of the Red List of Ants of the Czech Republic also creates the incorrect impression that there are very few rare or endangered ant species here and that there is thus no need to deal with them at all. The opposite is the case: ant communities are also evolving, there are many rare species among ants, and anthropogenic habitats are im­portant refuges for many of them. Moreover, ants are one of the few groups of invertebrates to have a fundamental impact in a number of ways on the vegetation cover of a habitat and thus on the formation of communities of other organisms.