Příspěvek se věnuje cévnatým rostlinám, jejichž společným znakem je, že jde o druhy, které jsou dnes v hornaté krajině CHKO Beskydy již velmi vzácné. A to přesto, že mnohé z nich by se daly zařadit mezi tzv. fenomény Beskyd – např. hořeček žlutavý karpatský (Gentianella lutescens subsp. carpatica), vstavač osmahlý letní (Neotinea ustulata var. aestivalis), třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) nebo židoviník německý (Myricaria germanica). Jsou to rostliny, které pomalu mizí, jejich populace se zmenšují nebo stagnují, nerozšiřují se. Popsáno je jejich aktuální rozšíření, hlavní příčiny úbytku, příklady aplikovaných managementů a některé vize potřebných změn.

K dalšímu čtení v Živě

Plavuníky – tajemní návštěvníci z pravěku (2009, 6)

Rostlina roku 2021 – vstavač kukačka (2021, 3)

Rostlina roku: proč, co a jak? (2021, 3)

Seriál o hořcích a hořečkách

Hoře, hořce, hořečky I. Hořečky v České republice dříve a dnes (2013, 2)

Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? (2013, 4)

Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu (2013, 5)

Hoře, hořce, hořečky IV. Světoobčan hořeček nahořklý (2014, 1)

Hoře, hořce, hořečky V. Hořký osud hořepníků (2014, 2)

Hoře, hořce, hořečky VI. Hořká chutná (2014, 3)

Hoře, hořce, hořečky VII. Hořcově modrá (2014, 4)

Citovaná a použitá literatura

BRABEC, Jiří. Hoře, hořce, hořečky I. Hořečky v České republice dříve a dnes. Živa. 2013, 2: 58-61.

CHYTRÝ, Milan. Vegetace České republiky = Vegetation of the Czech republic. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1918-9.

JERSÁKOVÁ Jana; KINDLMANN Pavel. Zásady péče o orchidejová stanoviště. Kopp, České Budějovice, 2004.

KIRSCHNEROVÁ, L.; KIRSCHNER, J. Changes in the distribution of Gentianella lutescens subsp. lutescens and subsp. carpatica in the Czech Republic. Zprávy Èes. Bot. Spoleè. Praha, 2003, 38: 205-216.

KIRSCHNEROVÁ, Ludmila; KIRSCHNER, Jan. Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ. 2003, 38: 205–216.

KRUPA, Martin; JŮZOVÁ, Barbora. Opylovači hořečků Gentianella lutescens (ssp. lutescens, carpatica) a Gentianella ciliata se zaměřením na čmeláky. Ms. Depon in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm, 2007.

POPELÁŘOVÁ, Marie, et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 2011, 46: 277-359.

ŘÍČAN, Gustav A. Orchideové louky u Vsetína v Moravských Karpatech. Sborn. Klubu Přírod. Brno, 1927, 10: 36–51.

ŘÍČAN, Gustav A. Pastviny okresu vsetínského v Moravských Karpatech. Sborn. Přírod. Společ. Mor. Ostrava 1932, 7: 25–90.

ŘÍČAN, Gustav A. Květena okresu vsetínského a valašsko-meziříčského. Ms. Depon. in: Knih. Muz. regionu Valašsko ve Vsetíně, pracoviště Valašské Meziříčí, 1936.

VOJKOVSKÁ, Renata; KRUPA, Martin. Vzácné druhy rostlin karpatských toků a jejich ohrožení. Ochrana přírody. 2015, 4: 31–36.

This article focuses on the vascular plants that are nowadays very rare in the mountainous landscape of the Beskydy Protected Landscape Area. Their current situa­tion is unfavourable despite the fact that many of them could be included among what are known as Beskydy phenomena – e.g. Gentianella lutescens subsp. carpatica, Neotinea ustulata var. aestivalis, Cala­magrostis pseudophragmites and Myricaria germanica. These species are slowly disappearing, with populations considerably shrinking or stagnating. The distribu­tion and the main causes of their decline, as well as past or ongoing management examples and visions of necessary changes are described.