Článek shrnuje v souvislosti s připravovaným evropským zákonem na obnovu přírody (Nature Restoration Law) současný stav ekologické obnovy v České republice. Probrány jsou obnova přirozenější skladby lesů, obnova mokřadů včetně říčních ekosystémů, obnova travinných ekosystémů, obnova těžbou narušených míst a obnova struktury a funkce krajiny, přičemž poslední je považována za nejdůležitější.

K dašímu čtení v Živě

Ekologická obnova krajiny. Co člověk poničil, měl by zase napravit (2020, 5)

Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty (2020, 5)

Vojenské prostory: příroda mezi lesem a „nelesem“ (2020, 6)

Uskuteční se velká změna v ochraně přírody a krajiny? (2023, 3)

Seriál Ekologie obnovy

Ekologie obnovy narušených míst I. Obecné principy (2009, 1)

Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin (2009, 2)

Ekologie obnovy narušených míst III. Cizorodé substráty v krajině (2009, 3)

Ekologie obnovy narušených míst IV. Obnova travinných ekosystémů (2009, 4)

Ekologie obnovy narušených míst V. Obnova lesních ekosystémů (2009, 5)

Ekologie obnovy narušených míst VI. Shrnutí a závěrečné poznámky (2009, 6)

Citovaná a použitá literatura

BLÁHA, Jaromír. Druhové složení českých lesů. Brno: Hnutí Duha, 2008.

DUHA. Společná tisková zpráva Hnutí Duha a dalších neziskových organizací ze dne 13.2.2023.

JONGEPIEROVÁ, Ivana; PRACH, Karel; JONGEPIER Jan Wilhelm; PEŠOUT, Pavel. Ekologická obnova v České republice. Praha: AOPK ČR, 2012.

JONGEPIEROVÁ, Ivana; PRACH, Karel; PEŠOUT, Pavel. Ekologická obnova v České republice II. Praha: AOPK ČR, 2018.

KLÁPŠTĚ, Jiří., FRANKOVÁ, Linda. (2015). Sucho – polovičatá řešení nebo koncepční přístup? Ochrana přírody, 2015.6:23–217.

PRACH, Karel. „Restaurační ekologie “či ekologie obnovy. Vesmír, 1995, 74: 143-144.

PRACH, Karel et al. Ekologie obnovy narušených míst I.–VI. Živa, 2009. 1: 22–24, 2: 68–72, 4: 165–168, 5: 212–215, 6: 262–264.

PRACH, Karel; JONGEPIEROVÁ, Ivana. Ekologická obnova krajiny. Co člověk poničil, měl by zase napravit. Živa, 2020. 5:243-245.

ŠREMER, Pavel. Uskuteční se velká změna v ochraně přírody a krajiny? Živa, 2023.3:XCI-XCIII.

Další zdroje jsou ke stažení na webu Pracovní skupiny ekologie obnovy na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (www.ekologieobnovy.cz)

This article summarises the current state of ecological restoration in the Czech Re­public in connection with the upcoming European Nature Restoration Law. Restoration of a more natural composition of fo­rests, restoration of wetlands, grasslands, sites disturbed by mining and restoration of landscape structure and function are discussed, the last being considered the most important.